Przetargi.pl
Przebudowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Gmina Miasto Boguszów-Gorce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8449311 w. 32 , fax. 74 8449165
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Boguszów-Gorce
  Pl. Odrodzenia 1 1
  58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8449311 w. 32, fax. 74 8449165
  REGON: 89071818800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach, w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej wraz z remontem sięgacza stanowiącego dojazd do budynków nr 19, 24, 28 (roboty objęte pozwoleniem na budowę) oraz budową chodnika, remontem ściany oporowej i chodnika oraz rozbiórką nawierzchni z płyt betonowych na terenie działek nr 456/9 i 456/38, obręb 3 Boguszów (roboty objęte zgłoszeniem). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. dla robót objętych pozwoleniem na budowę: 2.1.1. w zakresie ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Szybowej m.in.: 1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni - uzyskaną frezowinę należy przetransportować i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość nie większą niż 10 km od miejsca wykonywanych robót, 2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni zgodnie z dokumentacją projektową, 3) regulacja wpustów, studzienek i innej infrastruktury drogowej, 4) odbudowa studni kanalizacji deszczowej, 5) czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami, 6) regulacja krawężników i chodników (tylko w zakresie niezbędnym), 7) wymiana uszkodzonych krawężników, 8) wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, 2.1.2. w zakresie remontu sięgacza stanowiącego dojazd do budynków nr 19, 24, 28 (dz. nr 456/7) m.in.: 1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni, 2) wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, 3) utwardzenie terenu płytami ażurowymi, 4) wykonanie ściany oporowej, 5) wykonanie ścieku powierzchniowego z elementów prefabrykowanych, 6) rozbiórka istniejącego miejsca składowania odpadów, 7) utwardzenie terenu dla pojemników na odpady komunalne, 8) wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem, 9) regulacja i czyszczenie wpustów, studzienek wraz z przykanalikami, 10) regulacja krawężników. 2.2. dla robót objętych zgłoszeniem: utwardzenie terenu, który stanowić będzie dojście do budynku wielorodzinnego nr 24 przy ul. Szkolnej, rozbiórkę starego dojścia wykonanego z płyt betonowych, remont ściany oporowej znajdującej się w skarpie gruntowej pomiędzy budynkami wielorodzinnymi oznaczonymi numerami 16 i 19 przy ul. Szkolnej, remont chodnika przy budynku nr 19 , utwardzenie terenu dla pojemników na odpady komunalne. oraz wszystkich innych wskazanych w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguszow-gorce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach