Przetargi.pl
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława w granicach terenu objętego Uchwałami Rady Gminy Oława

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3133044 , fax. 71 3130199
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3133044, fax. 71 3130199
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława w granicach terenu objętego Uchwałami Rady Gminy Oława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława, zgodnie z następującymi Uchwałami Rady Gminy Oława: a) Uchwała nr XLII/263/2013 Rady Gminy Oława z dnia 26.03.2013 r. 2) Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława w granicach terenu objętego następującymi Uchwałami Rady Gminy Oława: a) Uchwała nr XLII/286/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Bystrzyca w gminie Oława. b) Uchwała nr XLII/287/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława. c) Uchwała nr XLII/288/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława. d) Uchwała nr XLII/289/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława e) Uchwała nr XLII/290/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Gać, Psary, Maszków w gminie Oława. f) Uchwała nr XLII/291/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława. g) Uchwała nr XLII/292/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława. h) Uchwała nr XLII/293/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Owczary, Oleśnica Mała w gminie Oława. i) Uchwała nr XLII/294/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jaczkowice, Gaj Oławski w gminie Oława. j) Uchwała nr XLII/295/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzinowice, Niwnik, Bolechów, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Oława. k) Uchwała nr XLII/296/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława. l) Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Marszowice, Młonów, Sobocisko, Lizawice, Zabardowice w gminie Oława. m) Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) Pozyskanie niezbędnych map geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Oławie w formie elektronicznej lub papierowej 2) Sporządzenie inwentaryzacji w terenie w celu weryfikacji faktycznego stopnia zagospodarowania terenu przed przystąpieniem do sporządzenia projektu zmiany studium. 3) Uczestnictwo w czynnościach proceduralnych: udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu, uczestniczenie w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, uczestniczenie w publicznych dyskusjach, udział w sesjach Rady Gminy Oława oraz w innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury. Udział przedstawiciela Wykonawcy (projektanta) w wyznaczonych przez Zamawiającego co najmniej 3 dyżurach planistycznych. W czasie tych dyżurów będzie on uczestniczył bezpośrednio w rozmowach z zainteresowanymi, udzielał informacji i wyjaśnień na temat wyłożonego projektu zmiany studium i zmiany planu. 4) Opracowanie zestawień wpływających uwag wniesionych w czasie wyłożenia projektu zmiany studium i projektów zmiany planu do publicznego wglądu. Przygotowania rozstrzygnięć do wniesionych uwag. 5) Prezentację projektu zmiany studium i projektów planów na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Gminy Oława w sprawie uchwalenia zmiany studium oraz zmiany planu. 6) Usunięcie błędów lub braków w dokumentach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na każdym etapie wyszczególnionym w harmonogramie rzeczowo - terminowym. Usunięcie błędów lub braków w dokumentacji planistycznej ujawnionych na etapie uchwalania oraz weryfikacji zmiany studium i projektów planów ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć organów nadzorczych. 7) Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na Środowisko zgodnie z art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póz. zm.). 8) Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 9) Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do ich oceny pod względem zgodności z przepisami prawnymi przez Wojewodę. 10) Wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium i planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały zmiany studium i planu. 11) Zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany studium i projektu zmiany planu z właściwymi organami. 3. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę opracowanego przedmiotu zamówienia w następujących ilościach: a) 5 egzemplarzy rysunku studium w skali 1-10000 w tym 4 egzemplarze poskładane (w tym 2 egz. w technice barwnej) i 1 egz. w sekcjach w technice barwnej; b) 1 egz. rysunku studium, foliowany dla celów prezentacji, pomniejszony do skali 1-25000; c) tekst studium - 5 egz., d) studium w formie zapisu elektronicznego - 2 płyty CD, DVD (część tekstowa i graficzna w wersji wektorowej oraz rastrowej), e) plany w formie zapisu elektronicznego - 2 płyty CD, DVD (część tekstowa i graficzna w wersji wektorowej oraz rastrowej), f) rysunki planu w skali: 1-1000, 5 egz. w tym dwa w technice barwnej; g) opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany studium oraz zmiany planu miejscowego - szt. 2; h) prognoza oddziaływania na środowisko osobno dla zmiany studium oraz zmiany planu - szt.2.; i) prognoza skutków finansowych dla zmiany planu miejscowego - szt. 2. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektów wzorów pism oraz projektów innych dokumentów wymaganych procedurą sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przewidzianych w Harmonogramie rzeczowo-terminowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymagał będzie wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do ich złożenia, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach