Przetargi.pl
Kontynuacja Kontraktu IV Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Wieśnica i Żółkiewka

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-74 8551-232 , fax. 0-74 8550-641
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  ul. Wesoła 7 7
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. 0-74 8551-232, fax. 0-74 8550-641
  REGON: 02013469900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja Kontraktu IV Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Wieśnica i Żółkiewka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie wsi Wieśnica i Żółkiewka w ramach Kontraktu IV będącego częścią przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom finansowanego ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie części robót budowlanych objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 4222,2 m we wsi Żółkiewka, gm. Strzegom i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 2836,50 m we wsi Wieśnica, gm. Strzegom, a w szczególności: 1. Kontynuację i dokończenie przerwanej realizacji inwestycji zgodnie ze specyfikacją techniczną, projektami budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarem, koniecznych do wykonania robót, które: 1.1 pozostały do wykonania w myśl założeń dokumentacji kontraktowej tj. wg projektu budowlanego, projektu wykonawczego: zagospodarowanie terenu tłoczni ścieków : ogrodzenie terenu , ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - 150,00 m2 uwaga: Zamawiający dostarcza materiał na wykonanie ogrodzenia, tj. panele ogrodzeniowe i bramę odtworzenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu asfaltowego ( powierzchnia warstwy wiążącej ok. 720m2, warstwy ścieralnej ok.2200 m2), odtworzenie krawężników betonowych o długości ok. 6 m, odtworzenie nawierzchni gruntowej ze wzmocnieniem żużlem. 1.2 są wykonane w sposób usterkowy wymagający podjęcia czynności naprawczych: naprawa ubytków w drogach gruntowych tłuczniowych o gł. do 5 cm 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na odtworzone nawierzchnie w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, także wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, a w szczególności warstwy podbudów i wiążącej. Powyższe dotyczy wyłącznie odcinków odtwarzanych dróg w zakresie zamówienia pn. Kontynuacja Kontraktu IV Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Wieśnica i Żółkiewka. a) Podbudowy pod warstwę wiążącą zostały wykonane w latach 2010-2011 do poziomu istniejącej nawierzchni poza pasem wykopów i mogły ulec uszkodzeniom w wyniku udostępnienia dróg do ruchu kołowego jak również w wyniku działania warunków atmosferycznych ( dwa-trzy okresy zimowe). Wykonawca powinien przewidzieć konieczność napraw cząstkowych wykonanych wcześniej podbudów oraz korytowania pod warstwy wiążącą i ścieralną. Koszty tych robót należy ująć w cenie kontraktowej. Roboty te są robotami towarzyszącymi i nie podlegają odrębnej wycenie. b) warstwa wiążąca została wykonana w roku 2012 i również została dopuszczona do ruchu kołowego; należy przewidzieć przygotowanie ( czyszczenie i kropienie emulsją asfaltową) przed położeniem warstwy ścieralnej a koszt tych robót ująć w cenie kontraktowej. Roboty te, jako roboty towarzyszące, nie podlegają odrębnej wycenie. c) wykonawca w ramach robót odtworzeniowych powinien uwzględnić konieczność regulacji istniejących urządzeń wbudowanych w drogi np. włazy studni kanalizacyjnych i inne. Koszt tych robót należy ująć w cenie kontraktowej. Roboty te nie podlegają odrębnej wycenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wik.strzegom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach