Przetargi.pl
Przebudowa ul. Św. Rocha (odcinek dawnej ul. Ogrodowej) w Zatorze, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na długości ok. 170 mb, Nr procedury DI.271.15.2013

Burmistrz Zatora ogłasza przetarg

 • Adres: 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8412215 , fax. 33 84 10 206
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Zatora
  Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 1 1
  32-640 Zator, woj. małopolskie
  tel. 33 8412215, fax. 33 84 10 206
  REGON: 00053107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zator.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Św. Rocha (odcinek dawnej ul. Ogrodowej) w Zatorze, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na długości ok. 170 mb, Nr procedury DI.271.15.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 2. Opis przedmiotu zamówienia. W zakres zadania wchodzą m. in. następujące roboty : - Branża drogowa : ścinanie drzew - 24 szt., roboty ziemne z korytowaniem, krawężniki i palisada - łącznie 450 mb, podbudowa z kruszywa gr. 40 cm - 526 m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 7 cm - 483,5 m2, odwodnienie, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi. - Oświetlenie uliczne : montaż latarni żeliwnych z oprawami - 8 szt., ułożenie przewodów zasilających - 235 mb, ułożenie rur osłonowych - 174 mb. 3. Projekt, przedmiary, komentarze, uwagi, mapki itp. stanowią łącznie Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 A do SIWZ. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45233140-2, 45311000, 45316100-6, 45316110-9. 4. Każdy z wykonawców może odwiedzić miejsce budowy (na własny koszt), celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także : - organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji odbiorczej (w tym również geodezja powykonawcza, atesty na użyte materiały itp.), - zabezpieczenie ew. kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego, zgodnie z dołączonymi uzgodnieniami branżowymi, - po zakończeniu robót, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 6. W celu określenia ceny ofertowej, wykonawca będzie się kierował przede wszystkim dołączonymi przedmiarami, projektem oraz pozostałymi zapisami niniejszej SIWZ. 7. Dopuszcza się wykonanie koniecznych robót zamiennych. Roboty zamienne będą rozliczane oddzielnym zleceniem, wg. nośników cenotwórczych z przetargu. 8. Wykonawca całość zamówienia wykona z materiałów własnych, siłami własnymi lub korzystając z podwykonawców, zlecając im część zadania opisaną w zał. nr 8. 9. Wykazane w dokumentach przetargowych typy, symbole, nazwy handlowe itp. technologii, materiałów urządzeń, czy wyposażenia oraz nazwy ich producentów zostały określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych. Dopuszcza się ekwiwalentne rozwiązania dla wymienionych wyżej elementów innych marek i producentów, takiej samej lub wyższej jakości i o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych, charakterystycznych dla danego urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zator.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach