Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Tarnowa

Biuro Administracyjno-Gospodarcze w Centrum Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Tarnowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882400 , fax. 14 6215308
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Administracyjno-Gospodarcze w Centrum Obsługi Urzędu w Urzędzie Miasta Tarnowa
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882400, fax. 14 6215308
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Tarnowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu telekomunikacyjnego (telefonów komórkowych, smartphone-ów oraz modemów USB) 2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmuje w szczególności: a) usługi wykonywania/odbierania połączeń głosowych realizowanych w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz w ramach roamingu międzynarodowego, b) usługi wysyłania/odbierania wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS, realizowanych w ruchu krajowym, międzynarodowym oraz w roamingu międzynarodowym, c) usługi pakietowej transmisji danych (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA) - bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, realizowanego z poziomu telefonu komórkowego (Internet w telefonie/smartphone), d) usługi pakietowej transmisji danych - bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, realizowanego za pośrednictwem modemów USB, e) świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej polegających - na dostawie i aktywacji abonamentowej karty SIM, która będzie spełniać wyłącznie funkcję przesyłania wiadomości SMS z urządzenia systemu powiadamiania. 3. Usługi świadczone będą dla 77 numerów telefonicznych z możliwością dalszego zwiększania ich liczby, z podziałem na niżej wymienione rodzaje usług: a) 61 numerów telefonicznych (kart SIM), z uruchomionymi taryfami głosowymi (oraz z pakietem Internetowym z minimalnym miesięcznym limitem transferu danych na poziomie 0,5GB - dotyczy krajowej transmisji danych) b) 1 numer telefoniczny (kart SIM), z uruchomionymi taryfami głosowymi (oraz z pakietem Internetowym z minimalnym miesięcznym limitem transferu danych na poziomie 3GB - dotyczy krajowej transmisji danych) c) 14 numerów telefonicznych (kart SIM), za pośrednictwem których realizowany będzie dostęp do Internetu mobilnego, z miesięcznym limitem transferu danych minimum 2 GB - dotyczy krajowej transmisji danych, d) 1 numer telefoniczny (karta SIM), za pośrednictwem którego - realizowana będzie usługa przesyłania wiadomości SMS z urządzenia systemu powiadamiania. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył sprzęt telekomunikacyjny i karty SIM - tzw. pakiet startowy, w następującej ilości: a) Telefon komórkowy typu Smartphone (w klasie VIP) - 6 szt., b) Telefon komórkowy typu Smartphone I - 11 szt., c) Telefon komórkowy typu Smartphone II - 1 szt d) Telefon komórkowy - 44 szt., e) Modem USB - 14 szt., f) Karty SIM - 77 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach