Przetargi.pl
świadczenie usług telekomunikacyjnych, w zakresie telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844 8003 , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2014-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20 20
  32-603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 844 8003, fax. 33 843 18 62
  REGON: 00027601500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług telekomunikacyjnych, w zakresie telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, 1.2. świadczenie usług transmisji danych z dostawą niezbędnych urządzeń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Dostarczenie Zamawiającemu 186 kart SIM w tym: a) 147 szt. kart SIM przeznaczonych dla telefonów komórkowych, b) 24 szt. kart SIM przeznaczonych dla modemów (Internet), c) 12. szt. kart SIM przeznaczonych dla lokalizatorów (karty typu M2M o poj. 20 MB), d) 3 szt. karta SIM do systemu alarmowego (karta SIM musi posiadać takie parametry jak karta telemetryczna . 2.2. Zamówienie obejmuje również dostarczenie Zamawiającemu następujących urządzeń w tym: a) 22 szt. fabrycznie nowych modemów o parametrach technicznych nie niższych niż Huawei E3276 LTE (modemy USB). b) 147 szt. fabrycznie nowych telefonów komórkowych w tym: grupa A - 45 sztuk telefonów o najwyższych parametrach technicznych. grupy B - 73 sztuki telefonów o wyższych parametrach technicznych. grupy C - 29 sztuk telefonów o średnich parametrach technicznych. 2.3. Połączenia głosowe w ramach tzw. floty telefonów będą bezpłatne, bez pobierania przez Wykonawcę comiesięcznej opłaty za rozmowy w tzw. flocie. Połączenia głosowe w ramach floty telefonów dotyczą połączeń wykonywanych w ruchu krajowym oraz pomiędzy numerami należącymi do Zamawiającego i działającymi w sieci Wykonawcy. 2.4. Wszystkie karty SIM przeznaczone na połączenia głosowe i transmisję danych mają mieć aktywowany roaming..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.auschwitz.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach