Przetargi.pl
Modernizacja DPS ul. Łanowa 41- budynek 41b

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 650 56 00 , fax. 0-12 653 23 35
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Łanowa 41
  30-725 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 650 56 00, fax. 0-12 653 23 35
  REGON: 35064430900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpslanowa41.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja DPS ul. Łanowa 41- budynek 41b
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja DPS ul. Łanowa 41- budynek 41b w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00zł.(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpslanowa41.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach