Przetargi.pl
Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4482610 , fax. 18 4482611
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  ul. Długosza 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4482610, fax. 18 4482611
  REGON: 00028149900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług drukarskich dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich łącznie z przygotowaniem dostarczonych przez Zamawiającego materiałów graficznych do naświetlania, naświetlaniem oraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia wraz z jego wniesieniem do siedziby Zamawiającego. Poprzez to rozumie się wytworzenie przez Wykonawcę w produkcji poligraficznej druku własnymi maszynami drukarskimi, komponentami; tuszem i na jego papierze itp., treści przekazanych przez Zamawiającego w pakiecie zawierającym zestaw niezbędnych elementów koniecznych do wykonania druku, a także według innych wymogów Zamawiającego określonych w specyfikacji lub umowie. 2. Zamówienie składa się z trzech części: a) Część I zamówienia obejmuje druk zaproszeń, folderów, afiszy, katalogów, plakatów wg przekazanych przez Zamawiającego projektów w ramach przedsięwzięć: Jubilei Cantus, Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Karpaty OFFer, Przepraszam społeczeństwo, Co pozostaje zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ, b) Część II zamówienia obejmuje: druk zaproszeń, afiszy, wg przekazanych przez Zamawiającego projektów w ramach Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski - 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ, c) Część III zamówienia obejmuje: druk mapy, wg przekazanych przez Zamawiającego projektów w ramach Województwo Małopolskie i Kraj Preszowski - 10 lat współpracy dla wspólnego rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 2c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach