Przetargi.pl
Modernizacja sali kinowej im. Piotra Kosińskiego i Zofii Rysiówny zlokalizowanych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4482610 , fax. 18 4482611
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  ul. Długosza 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4482610, fax. 18 4482611
  REGON: 00028149900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali kinowej im. Piotra Kosińskiego i Zofii Rysiówny zlokalizowanych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Sali kinowej im. Piotra Kosińskiego i Zofii Rysiówny zlokalizowanych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3. Prace będą polegały na: a. wymianie wykładzin podłogowych i okładzin ścian - zgodnie z przedmiarem i załączoną do przedmiaru Specyfikacją Techniczną, b. demontażu i utylizacji starych foteli kinowych (121 szt.), dostawie i montażu nowych foteli kinowych - 121 szt (w tym 3 zestawy dwufotelowe na wspólnej ramie-stopie, nie mocowane na stałe do posadzki i 2 zestawy foteli dwufotelowych ze wspólnym siedziskiem tzw. LOVE SEAT oraz dostawa siedzisk podwyższających fotele kinowe dla dzieci w ilości 108 szt - zgodnie z przedmiarem i załączoną do przedmiaru Specyfikacją Techniczną, c. montażu klimatyzatora kasetonowego oraz na wymianie wentylatora dachowego wyciągowego - zgodnie z przedmiarem i załączoną do przedmiaru Specyfikacją Techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach