Przetargi.pl
Dostawa i montaż foteli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 273 34 59 , fax. 12 372 54 30
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach
  ul. 1 Maja 70 70
  32-440 Sułkowice, woj. małopolskie
  tel. 12 273 34 59, fax. 12 372 54 30
  REGON: 35109453200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gok.sulkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa insytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż foteli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 180 szt. foteli audytoryjnych do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury z siedziba w Sułkowicach po uprzednim usunięciu i utylizacji obecnie znajdujących się w sali widowiskowej foteli. Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. Liczba dostarczonych foteli: 180 szt. (montaż 178 szt. foteli w istniejących rzędach, a 2 fotele zostaną wyłącznie dostarczone Zamawiającemu bez usługi montażu). Opis fotela: 1) wymiary fotela: - wysokość całkowita: 85-95 cm - szerokość siedziska po rozłożeniu: 44-46,5 cm - szerokość podłokietnika 4 - 6 cm 2) ustawienie i montaż foteli zgodnie z dzisiejszym położeniem foteli w rzędach z możliwością dodania jednego rzędu z przodu widowni - rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) - projekt montażu zostanie przygotowany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i dołączony do umowy zawartej z Zamawiającym, 3) fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu, 5) stopa fotela - wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy bez widocznych spawów, 6) konstrukcja nośna - wykonana z profili metalowych, 7) oparcie i siedzisko - trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy, tył fotela wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na zarysowania i dewastację, 8) numeracja rzędów i foteli: haft komputerowy - wszystkie fotele numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie, 9) mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność oraz łatwy, powtarzalny montaż i demontaż, 10) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, 11) podłoże montażowe - parkiet drewniany, 12) fotele wykonane w zabudowie rzędowej ze wspólnym podłokietnikiem dla sąsiadujących foteli, 13) dopuszczalne obciążenie fotela co najmniej 150 kg, 14) fotele nie mogą posiadać miejsca na kubki. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z układem sali przed złożeniem oferty. Zamawiający przed montażem będzie prowadził wymianę podłogi, niemniej jej wymiary konstrukcyjne (wymiary podwyższenia) nie będą podlegały zmianie. Wymagane atesty i certyfikaty: - Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wg PN-EN 12727:2004 - Atest higieniczny - wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Atest (sprawozdanie) z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007 - Atest (sprawozdanie) z badań lotnych toksycznych produktów spalania materiałów dla zestawu tapicerskiego składającego się z tkaniny z podklejoną pianką oraz z wypełnienia pianki PU - Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy na odkształcanie pianki siedziska-min.100.000 cykli, wg PN-ISO 2439-2000 Czas realizacji: Przedmiot zamówienia, objęty niniejszą umową będzie realizowany w dwóch częściach: demontaż i odbiór istniejących foteli zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a dostawa i montaż nowych foteli w terminie wcześniej uzgodnionym z zamawiającym, jednak nie później niż do 30 września 2013. Wykonawca zobowiązany jest ustalić przed podpisaniem umowy z Zamawiającym harmonogram realizacji niniejszego zamówienia zapewniający przerwę pomiędzy fazą demontażu foteli i fazą montażu nowo dostarczonych foteli w związku z koniecznością wykonania innych prac remontowych w miejscu montażu foteli (wymiana podłogi i malowanie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gok.sulkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach