Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczenia warsztatowego na cele dydaktyczne z zakresu diagnostyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Nr zamówienia: DZP-291-1706/2013

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6624413 , fax. 012 6624410
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6624413, fax. 012 6624410
  REGON: 00000181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczenia warsztatowego na cele dydaktyczne z zakresu diagnostyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Nr zamówienia: DZP-291-1706/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia warsztatowego na cele dydaktyczne z zakresu diagnostyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, w budynku C zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116b w Krakowie. 2 Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty branży budowlanej [rozbiórka wykładziny ściennej z płytek wraz z tynkami; uzupełnienie tynków z licowaniem ścian płytkami; zagruzowanie istniejącego kanału z zagęszczeniem i uzupełnieniem posadzki betonowej zbrojonej; rozebranie nadbudowy betonowej-pasów najazdowych na kanał, rozebranie elementów betonowych zbrojonych pod fundamenty dla maszyn; wykopy wąsko przestrzenne pod fundamenty; wykonanie fundamentów żelbetowych wraz ze ściankami bocznymi zbrojonymi pod podnośnik samochodowy nożycowy oraz rolki najazdowe i hamownie, zbrojone podwójnie, krzyżowo prętami; montaż narożników z kątownika na obrzeżach ścian fundamentów; montaż profili ocynkowanych w dnach kanałów według załączonego szkicu; wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej na tkaninie technicznej wraz z cokołami, z częściowym szpachlowaniem podłoża, na podłożu z lastryka; obróbka mechaniczna podłoża z lastryka; szpachlowanie szpachlą żywiczną i gruntowanie żywicą na zaolejone podłoże; wykonanie tzw. warstwy zamykającej z płynnego kompozytu żywicznego z kwarcem; wbudowanie zasadniczej warstwy epoksydowej posadzki żywicznej o fakturze lekko przeciwpoślizgowej i łatwo zmywalnej; wbudowanie warstwy zamykającej (lakier żywiczny); nacięcie dylatacji oraz wypełnienie elastycznym kompozytem poliuretanowym; wbudowanie po obwodzie ścian szkieletów konstrukcyjnych pod wykonanie cokołów żywicznych z masy epoksydowo kwarcowej i lakieru żywicznego; wymiana płyt nakrywczych na kanale C.O. z blachy ryflowanej; okładziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych na ruszcie metalowym; obudowa jednowarstwowa podciągu płytami G-K na ruszcie metalowym; przetarcie ścian i malowanie farbą emulsyjną akrylową; wywiezienie materiałów i gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją; wymiana bramy wjazdowej na nową stalową segmentową z furtką]. b) roboty branży elektrycznej [wykonanie demontażu istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych; odłączenie wentylatorów nagrzewnic; montaż instalacji elektrycznej oświetlenia, zestawów gniazd wtykowych 230V i 400V; wykonanie i montaż kompletnej rozdzielni natynkowej; wykonanie kompletnej instalacji alarmowej; wykonanie instalacji komputerowej; wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylatorów nagrzewnic i wyciągowych wraz ze sterowaniem; wykonanie instalacji zasilania i sterownia wentylacji awaryjnej z czujkami wykrywania tlenku węgla; wykonanie zasilania dla urządzeń diagnostycznych, bramy wjazdowej; wykonanie pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznej wraz ze szkicami] c) roboty branży sanitarnej [demontaż istniejącej instalacji wod-kan, c.o., wentylacji; demontaż umywalki i baterii umywalkowej; demontaż nagrzewnic wentylacyjnych, demontaż grzejników c.o.; wykonanie nowych podejść wod-kan. dla montażu zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej montowanym na szafce (szafka zakup wykonawcy) wraz z bateria umywalkową ścienną jednouchwytową i do zaworu wypływowego ze złączką do węża; montaż termy elektrycznej o poj 10 lit. podzlewozmywakowego; montaż grzejników stalowych płytowych doprowadzeniem instalacji c.o. do zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi montowanymi na zasileniu i zaworami odcinającymi montowanymi na powrocie; ponowny montaż i podłączenie nagrzewnic wentylacyjnych; wykonanie izolacji termicznej z pianki poliuretanowej z powłoka PVC na rurociągach c.o.; wykonanie podejść odpływowych kanalizacji podposadzkowej wraz zamontowaniem wpustów kanalizacyjnych; czyszczenie i płukanie istniejącej kanalizacji sanitarnej biegnącej w kanale ściekowym; wykonanie badań szczelności na wykonanej instalacji; wentylacja; wentylacja awaryjna; odciąg spalin; instalacja sprężonego powietrza].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.ur.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach