Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-130 Radłów, ul. Szkolna 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6782025 , fax. 14 6782799
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów
  ul. Szkolna 1 1
  33-130 Radłów, woj. małopolskie
  tel. 14 6782025, fax. 14 6782799
  REGON: 85048847200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaradlow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014. 2. W zakres usługi wchodzi dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Radłowie, Publicznego Gimnazjum w Radłowie, Publicznego Gimnazjum w Zabawie, Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewnieni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem. GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W RADŁOWIE Trasa I Radłów - Niwka - Radłów ( Gimnazjum ). Trasa II Radłów - Glów - Sanoka - Siedlec - Radłów. Trasa III Radłów - Biskupice Radłowskie - Radłów. Trasa IV Radłów - Brzeźnica - Radłów. Trasa V Radłów - Siedlec / Skałka / - Radłów GIMNAZJUM W ZABAWIE Trasa I Zabawa - Wał-Ruda ( Bór, Śmietana) - Zabawa. Trasa II Zabawa - Marcinkowice - Zabawa. GIMNAZJUM W WOLI RADŁOWSKIEJ Trasa I Wola Radłowska - Wał-Ruda ( Bór, Śmietana) - Wola Radłowska. 3.Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawnie technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32,poz. 262 ) 4. Długość wszystkich tras na których, będą świadczone usługi dowozu w każdy dzień nauki szkolnej będzie wynosiła w sumie 195 km. 5. Dowóz uczniów będzie się odbywał w dni nauki szkolnej dzieci i młodzieży. Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 195 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaradlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach