Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tawęcinie

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 059 8612164
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 059 8612164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nwl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tawęcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy lokalu użytkowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tawęcino dz. nr 362 Gmina Nowa Wieś Lęborska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z lipca 2010 roku (Załącznik Nr 6 do SIWZ.) stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy wycenie robót, a następnie przy ich realizacji, dokumentem nadrzędnym w stosunku do przedmiarów robót jest dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 1. Wymiana konstrukcji dachowej. Po rozebraniu istniejącej więźby dachowej, ściany nośne zwieńczone zostaną wieńcem żelbetowym z osadzonymi w nim kotwami pod murłaty. Nowy dach nad pomieszczeniami sali świetlicy i sklepu składał się będzie z wiązarów kratowych w rozstawie co 1,5m. Wiązary wykonać wg rysunków szczegółowych. Dach zaizolowany zostanie wełną mineralną o grubości 15cm, ułożoną w warstwie sufitu podwieszanego zamocowanego do pasa dolnego wiązara. Dach przykryty zostanie blacho dachówką. Dach nad pozostałą częścią budynku będzie miał konstrukcję krokwiową wspartą na 4 ścianach nośnych, 2 zewnętrznych i 2 wewnętrznych. Po rozbiórce istniejącej konstrukcji dachowej, wszystkie ściany nośne zostaną, w zależności od potrzeb, rozebrane lub podmurowane do żądanej wysokości oraz zwieńczone wieńcem żelbetowym. W wieńcu zamocowane zostaną murłaty przy pomocy kotw stalowych w rozstawie co 1,5m. Dach zaizolowany zostanie wełną mineralną o grubości 15cm, ułożoną w warstwie sufitu podwieszanego zamocowanego do pasa dolnego wiązara. Dach przykryty zostanie blacho dachówką. 2 Przebudowa sceny i toalet. Zostanie ona podzielona na 3 pomieszczenia: pomieszczenie kuchenne z zapleczem oraz pomieszczenie pomocnicze z wejściem z sali świetlicy, tak jak do kuchni. Pomieszczenie kuchenne zostanie wyposażone w otwór okienny. Z powodu różnicy poziomów wejście do kuchni i pomieszczenia pomocniczego odbywać się będzie z podestu. Natomiast posadzka toalet zostanie obniżona do poziomu posadzki sali świetlicy. W elewacji frontowej wykonany zostanie dodatkowy otwór pod drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe 3. Wymiana posadzek. W sali świetlicy i pomieszczeniach przyległych drewniane podłogi zostaną rozebrane. Nowe posadzki zostaną zaizolowane termicznie 10cm warstwą styropianu na 10cm podkładzie z chudego betonu. Między beton a styropianem ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Na 6cm wylewce cementowej ułożona zostanie terakota. 4. Wykonanie izolacji pionowej wokół budynku. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych do 1,5m do izolacji fundamentów. Oczyszczenie i pokrycie środkiem grzybobójczym a następnie izolacja powierzchni ław fundamentowych dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku. Ściany fundamentowe, pokryte zostaną środkiem grzybobójczym, następnie pionową izolacją przeciwilgociową bitumiczną z roztworu asfaltowego na zimno. Kolejno ściana zostanie docieplona styropianem, na nim na warstwie siatki systemowej wykonane zostaną dwie warstwy pionowej powłoki bitumicznej z roztworu asfaltowego na zimno. 5. Ocieplenie budynku. Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone styropianem o grubości 12cm. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie i zmycie, impregnację grzybobójczą jednokrotnie, podwójne gruntowanie preparatem wzmacniającym. Montaż płyt styropianowych odbywać się będzie przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowanie podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki mineralnej. Dach zaizolowany zostanie wełną mineralną grubości 15cm. Wełna ułożona będzie między krokwiami i jętkami oraz między pasami dolnymi wiązarów kratowych. 6. Roboty remontowe instalacyjne wod-kan i wentylacyjne. Do przedmiotu zamówienia należą również wszystkie czynności pomocnicze związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany również do: a) zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, b) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającego związek z prowadzonymi robotami, c) pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich. d) przywrócenia do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji zamówienia terenów, e) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą na planie sytuacyjnym w 1 egzemplarzu z naniesionymi numerami działek, f) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn.zm. oraz Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62,poz. 628 z późn.zm.) g) W sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między przedmiarami robót, dokumentacja techniczną a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, nadrzędnym dokumentem jest projekt. h) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu sie z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, i) podjęcia pełnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. j) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ponadto materiały winny spełniać wymagania Polskiej Normy PN, przenoszących normy europejskie PN-EN, lub norm innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: a) europejskie aprobaty techniczne, b) wspólne specyfikacje techniczne, c) normy międzynarodowe, d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. k) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, l) sporządzenie dokumentacji powykonawczej: 2 egz. m) sporządzenie kosztorysu powykonawczego - 2 egz. n) uzgodnienia z Urzędem Gminy Nowa Wieś Lęborska i odwiezienia na wskazane miejsce mas ziemnych powstałych podczas realizacji inwestycji. o) zapewnienie zaplecza budowy we własnym zakresie. p) pokrycia kosztów zasilenia budowy w niezbędne media. q) wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz oznakowanie (gaśnice, instrukcje ppoż, oznaczenie sprzętu ppoż oraz drogi ewakuacyjne, itp.), Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem uzyskania wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia oraz niedoszacowanie ceny ryczałtowej oferty. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i estetycznych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć i spełniać minimalne wymogi określone w projekcie - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wymagany okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych oraz uznaniu je za należycie wykonane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nwl.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach