Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z drogami gminnymi wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Banino

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6810715 , fax. 058 6811522
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 6810715, fax. 058 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z drogami gminnymi wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Banino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z drogami gminnymi wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Banino (skrzyżowanie ul. Lotniczej z ul. Borowiecką i ul. Rolniczą). 3.2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do zamówienia należy wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 59 1020 1866 0000 1102 0002 6989 z podaniem tytułu Wadium przetarg nieograniczony - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z drogami gminnymi wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Banino (skrzyżowanie ul. Lotniczej z ul. Borowiecką i ul. Rolniczą). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, lecz nie później niż do dnia 31.07.2015r. do godz. 1045. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a do oferty - wymóg porządkowy, należy załączyć opisaną zgodnie z pkt 4 kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach, dokument wadium należy złożyć w osobnej opisanej kopercie (kopertę wadium spiąć z kopertą oferta), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. Wadium składane w formie innej niż pieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium wniesionym w formie niepieniężnej albo zostanie przedłużony przez Wykonawcę albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego, w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach oraz na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdp.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach