Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 w m. Osiecznica

Gmina Osiecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 43
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075/ 731-21-11, 731-21-07, 731 , fax. (075) 73 12 148
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiecznica
  ul. Lubańska 43 43
  59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie
  tel. 075/ 731-21-11, 731-21-07, 731, fax. (075) 73 12 148
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://osiecznica.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 w m. Osiecznica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350 w miejscowości Osiecznica zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego skrzyżowania typu zwykłego na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej ronda 26,00 mb o wyspie centralnej przejazdowej. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się: - wykonanie poszerzeń konstrukcji jezdni o KR4, - wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o KR4, - wykonanie wyspy centralnej ronda wraz z pierścieniem z kostki kamiennej na betonie, - obramowanie wyspy centralnej i pierścienia ronda krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej, - obramowanie wysp kanalizujących ronda wraz z wykształceniem azyli dla pieszych krawężnikiem betonowym na ławie betonowej, - odtworzenie istniejących chodników dla pieszych z kostki betonowej szarej zlokalizowanych w obrębie ronda, - wykonanie 8 punktów oświetlenia drogowego, - odtworzenie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wnoszenia wadium określone zostały w pkt 12 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://osiecznica.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach