Przetargi.pl
Świadczenie usługi na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 720 16 28 , fax. +48 71 720 16 29
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
  ul. Stabłowicka 147 147
  54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 720 16 28, fax. +48 71 720 16 29
  REGON: 02067163500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eitplus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy przedmiot zamówienia został okręslony w OPZ stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851211004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eitplus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach