Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KUCHENNEGO NR 7 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWO-SZTABOWY nr sprawy WNP/370/PN/2015

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109 109
  51-150 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.//www. wso.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KUCHENNEGO NR 7 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWO-SZTABOWY nr sprawy WNP/370/PN/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i termomodernizację budynku kuchennego nr 7 na biurowo-sztabowy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Budynek zlokalizowany jest na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona m.in.: Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe w zakresie konstrukcji i pokrycia dachu, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcji klatek schodowych, wyburzenia fragmentów ścian, kominów, fragmentów stropów; Roboty budowlano-wykończeniowe, m.in.: wykonanie nowej posadzki w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przeznaczonych na magazyny, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, wymiana odcinkowa stropu nad piwnicą, wykonanie fragmentów stropów w miejscu wyburzonych klatek schodowych oraz wyburzonych kominów, wykonanie nadproży w ścianach nośnych dla projektowanych przebić, wykonanie szybu windy wraz z montażem dźwigu osobowego z dostępem na wszystkie kondygnacje wykonanie fragmentu ściany zewnętrznej w miejscu usuniętej bramy magazynowej, montaż stolarki okiennej z odtworzeniem obecnych podziałów stolarki, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, ocieplenie wszystkich ścian budynku łącznie ze ścianami fundamentowymi, wykonanie nowego cokołu w przyziemiu budynku, odtworzenie obramowań i gzymsów na elewacjach, odtworzenie parapetów okiennych zewnętrznych, wykonanie ścian działowych planowanych pomieszczeń, wykonanie węzłów sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach, w tym sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie sufitów podwieszanych, wzmocnienie bądź wymiana istniejących, uszkodzonych elementów więźby dachowej, montaż okien połaciowych, ocieplenie poddasza w części użytkowej, oddzielenie palnej konstrukcji poddasza od planowanych pomieszczeń na poddaszu płytami ognioodpornymi, przebudowa i modernizacja istniejących lukarn dachowych, montaż dachówki ceramicznej na dachu, montaż obróbek blacharskich dachów, gzymsów, ogniomurków, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie schodów z adaptowanego poddasza na nieużytkowe poddasze z ich obudową, montaż poręczy (balustrad) klatek schodowych, wykonanie oddymiania klatek schodowych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż parapetów okiennych wewnętrznych, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie posadzek i podłóg, malowanie pomieszczeń i elewacji. Roboty instalacyjne: wykonanie instalacji sanitarnych - centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wodu użytkowej, instalacji kanalizacyjnej - wg projektu branży sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej - wg projektu branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, ewakuacyjnych i alarmowych - wg projektu branży elektrycznej. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot , załączonych do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp w wysokości: 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium można wnieść w formie: - pieniężnej - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczenia udzielanego przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804); 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank PKO B.P nr rachunku: 52 1020 5226 0000 6602 0477 4255 z dopiskiem: wadium w postępowaniu WNP/370/PN/2015, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http.//www. wso.wroc.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach