Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową wraz z infrastrukturą techniczną - dz. nr 22/2 obręb nr 33 Wielopole

Gmina Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6325211 w. 34 , fax. 44 6326854
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bełchatów
  ul. Kościuszki 13 13
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 44 6325211 w. 34, fax. 44 6326854
  REGON: 59064821500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbelchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową wraz z infrastrukturą techniczną - dz. nr 22/2 obręb nr 33 Wielopole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku murowanego na świetlicę środowiskową wraz z infrastrukturą techniczną - dz. nr 22/2 obręb nr 33 Wielopole - etap I, obejmujący stan surowy otwarty. Zakres rzeczowy obejmujący stan surowy otwarty: 1) Roboty przygotowawcze - poz. 1 przedmiaru, 2) Roboty rozbiórkowe (m.in. rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji więźby dachowej, rozbiórka kominów, ścian kolankowych i ganku, rozebranie stropów i schodów, demontaż okien, drzwi i podłóg) - od poz. nr 2 do poz. nr 27, poz. 28 - obmiar 15m2,, poz. 29, 30 - obmiar 30m2, od poz. 32 do poz. 35 przedmiaru. 3) Fundamenty ganku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych - poz. 50 - 60 przedmiaru, 4) Płyty podestowe, zasypki fundamentów, schody żelbetowe zewnętrzne - 61-66 przedmiaru,. 5) Ściany w piwnicy - poz. 77 przedmiaru, 6) Strop nad piwnicą (klatka schodowa) - poz. 78 - 85, 7) Strop nad parterem, schody żelbetowe - poz. 103 - 109 przedmiaru, 8) Ściany przyziemia (kolumny) - poz. 100 - 102 przedmiaru, 9) Ściany poddasza - poz. 130-134 przedmiaru, 10) Elementy żelbetowe poddasza - poz. 135-138 przedmiaru, 11) Konstrukcja i pokrycie dachu (dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachodachówki) - poz. 139 - 154 przedmiaru Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie podłogi przed zniszczeniem i zalaniem - pomieszczenie nr 1(116,77m2 - sala świetlicy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga złożenia wadium, w wysokości: 4.000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 1.10.2014r. do godz. 10.30. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Nr konta 61 1050 1461 1000 0023 5331 9805. Wadium jest wniesione w terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, wpływ środków pieniężnych na wskazany w SIWZ rachunek, przed upływem daty i godziny składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli Zamawiający potwierdzi fakt wniesienia wadium przed upływem daty i godziny składania ofert. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga by gwarancja zawierała również przesłanki utraty wadium, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze, pisemne wezwanie Zamawiającego. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugbelchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach