Przetargi.pl
Digitalizacja akt ewidencji ludności Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-415 Łódź, pl. Wolności 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 632 02 02 , fax. 0-42 632 02 11
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Państwowe w Łodzi
  pl. Wolności 1 1
  91-415 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 632 02 02, fax. 0-42 632 02 11
  REGON: 00000112300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.ap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Digitalizacja akt ewidencji ludności Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa digitalizacji nie więcej niż 40.000 stron materiałów archiwalnych. 2. Podana wyżej ilość jest ilością orientacyjną, służącą do obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu max. o 15 % w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799991004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.ap.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach