Przetargi.pl
Usługa dostępu do sieci Internet

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 042 6641112
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 042 6641112
  REGON: 00430800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do sieci Internet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet w pięciu lokalizacjach: Piotrkowska 104, Tuwima 28, Żeromskiego 87, Pienista 71 oraz Budynek A-1 CKD przy ul. Pomorskiej 251.(kod CPV: 72400000-4 usługi internetowe). 2. Zamówienie będzie realizowane w częściach - liczba części 3. a) Część I - lokalizacje: Piotrkowska 104, Tuwima 28, Żeromskiego 87 b) Część II - lokalizacja: budynek A-1 CKD przy ul. Pomorskiej 251 c) Część III - lokalizacja: Pienista 71 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca musi zapewnić przyłączenie sieci LAN Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do sieci Internet w lokalizacjach wymienionych w ust. 1, o parametrach przedstawionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca musi zapewnić serwis przedmiotu zamówienia. Serwis musi działać 24h/dobę, 7 dni w tygodniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodzkie.eu lub www.lodz.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach