Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180702W w Serocku.

Miasto i Gmina Serock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, Rynek 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7828805 , fax. 022 7827499
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Serock
  Rynek 21 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7828805, fax. 022 7827499
  REGON: 01557011900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180702W w Serocku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowę drogi gminnej - ul. Wyzwolenia w Serocku na odcinku od ul. Norwida do ul. Żeromskiego o parametrach: Klasa drogi - L, Obciążenie ruchem - KR2, Szerokość jezdni - 6m, Ciąg pieszo- rowerowy - szer. 2,5 Długość drogi - 658 mb. Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, która stanowi integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trakcie realizacji inwestycji oraz podczas odbioru zadania, do obowiązków wykonawcy należeć będzie: - przedstawienie atestów i aprobat technicznych dopuszczenia do stosowania w robotach budowlanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenie przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej, - postępowanie zgodnie ze sztuką budowlaną, przestrzegając przepisów BHP, p. poż. i sanitarnych. - zapewnienie podczas wykonywania przedmiotu umowy należytego porządku w miejscu objętym pracami budowlanymi. - poniesienie kosztów energii, wody, itd. pobieranych ze źródeł umiejscowionych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, - zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy przed wejściem osób niepowołanych i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prac celem ochrony osób trzecich przed stratami w ich mieniu, zdrowiu i życiu, - poniesienie kosztów zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, - przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia przedmiotu umowy przed ostatecznym terminem odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na swój koszt: - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na podst. art. 21 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane, - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót, - uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, -tyczenie geodezyjne i inwentaryzację powykonawczą jako element dokumentacji powykonawczej - dotyczy przyłączy kanalizacyjnych, -wykonanie dokumentacji powykonawczej. Uwaga! Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót symbole firm i znaki towarowe należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych materiałów. Wykonawcy swobodnie mogą stosować materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów równoważnych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) 2) Wadium można wnieść w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: DnB NORD POLSKA SA 53 1370 1066 0000 1804 4036 5200 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.serock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach