Przetargi.pl
Usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6 845 557 , fax. 022 6 845 135
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6 845 557, fax. 022 6 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd techniczny sprzętu medycznego: 1. Wirówki do preparatyki krwi - Jouan KR 4i - 1 sztuka; 2. Wirówki do preparatyki krwi - Heraeus 5000 - 3 sztuki; 3. Wirówki płuczące do badan serologicznych - Lavofuge 24 Heraeus - 1 sztuka; 4. Wirówki płuczące do badan serologicznych - Suwamat 3 Ortho - 4 sztuki; 5. Wirówki płuczące do badan serologicznych - Centra- W Organon Teknika - 1 sztuka; 6. Wirówki płuczące do badan serologicznych - Rotolavit - 2 sztuki; 7. Zestawy do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - Wirówka Scangel - 1 sztuka; 8. Wagi - WPT-2C - 1 sztuka; 9. Wagi - Elektroniczne WPT 5 - 2 sztuki; 10. Wagi - Szalkowa - 3 sztuki; 11. Wagi - Lekarska - 7 sztuk; 12. Wagi - Elektroniczna Medicat - 1 sztuka; 13. Wagi - WPS 1200 C Radwag - 1 sztuka; 14. Wagi - SJ 15 - 1 sztuka; 15. Wagi - Sartorius - 1 sztuka; 16. Wagi - Tansometryczna Radwag - 1 sztuka; 17. Wagomieszarki - Optimix V3 Baxter - 1 sztuka; 18. Wagomieszarki - Easymix V3 Baxter - 2 sztuki; 19. Analizatory koagulogiczne - Coag-a-Mate XM BioMerieux - 1 sztuka; 20. Analizatory hematologiczne - Beckman Coulter ACT Diff - 4 sztuki; 21. Analizatory hematologiczne - Mythic 18 Orphee - 1 sztuka; 22. pH-metry - CP-411 Elmetron - 4 sztuki; 23. Separatory składników krwi - Autopheresis C 201 Baxter - 7 sztuk; 24. Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 14 sztuk; 25. Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Płuczka ETI Biomedica - 1 sztuka; 26. Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Czytnik Stat Fax 3200 - 2 sztuki; 27. Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Inkubator Stat Fax 2200 - 4 sztuki; 28. Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Płuczka Stat Fax 2600 - 2 sztuki; 29. Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Inkubator dynamiczny Ortho Shaker - 1 sztuki; 30. Czytniki kodów kreskowych - QS 6500 Jantar - 6 sztuk; 31. Destylator elektryczny DEM 11 - 1 sztuka;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wckik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach