Przetargi.pl
usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2016-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa w zakresie przeglądu technicznego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Skrzynie izotermiczne - TC45 Thermosecure - 14 przeglądów; 2 Skrzynie izotermiczne - MX75 Thermosecure - 3 przeglądy; 3 Skrzynie izotermiczne - TB45A - 1 przegląd; 4 Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - Dometic Comesa MBF21 - 2 przeglądy; 5 Zamrażarki do szokowego mrożenia osocza - MABAG KLF-12-18/40 LS - 6 przeglądów; 6 Urządzenie do suchego rozmrażania osocza - Sahara - 14 przeglądów; 7 Wirówki do preparatyki krwi - MPW - 400 - 5 przeglądów; 8 Wirówki do preparatyki krwi - Beckman J6M/E - 2 przeglądy; 9 Wirówki do preparatyki krwi - Jouan KR 4i - 1 przegląd; 10 Wirówki do preparatyki krwi-RotoSilenta 630 RS - 6 przeglądów; 11 Wirówki laboratoryjne - MPW-221 - 1 przegląd; 12 Wirówki laboratoryjne - MPW-223 - 1 przegląd; 13 Wirówki laboratoryjne - MPW-223e - 2 przeglądy; 14 Wirówki laboratoryjne - MPW-341 - 1 przegląd; 15 Wirówki laboratoryjne - MPW-342 - 3 przeglądy; 16 Wirówki laboratoryjne - MPW-350 - 4 przeglądy; 17 Wirówki laboratoryjne - MPW-350e - 4 przeglądy; 18 Wirówki laboratoryjne - MPW-351 - 3 przeglądy; 19 Wirówki laboratoryjne - MPW-351e - 2 przeglądy; 20 Wirówki laboratoryjne - CR4000 - 2 przeglądy; 21 Wirówki płuczące do badan serologicznych - Dia-Cent CW DiaMed - 2 przeglądy; 22 Urzadzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Inkubator DiaMed - 7 przeglądów; 23 Urządzenia do badań serologicznych metodą mikrokolumnową - ID-Centrifuge DiaMed - 11 przeglądów; 24 Hemoglobinometry - Hb 201+ Hemocue - 9 przeglądów; 25 Hemoglobinometry - Hb 201 DM Hemocue - 13 przeglądów; 26 Hemoglobinometry - Plasma/Low Hb Hemocue - 8 przeglądów; 27 Wagomieszarki - T-Rac Terumo - 14 przeglądów; 28 Wagomieszarki - Kimal BCS 6000 i 6002 - 3 przeglądy; 29 Wagomieszarki - Transwaag-Disk Transmed - 3 przeglądy; 30 Wagomieszarki - CompoGuard Data Fresenius - 27 przeglądów; 31 Wagomieszarki - Easymix V3 Baxter - 3 przeglądy; 32 Zgrzewarki do jałowego łączenia drenów - TSCD S.C. 201 AH Terumo - 9 przeglądów; 33 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Hemoseal - 3 przeglądy; 34 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Teruflex ACS-152 - 2 przeglądy; 35 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Terumo AC 155 Terumo - 2 przeglądy; 36 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Biosealer CR4 Ljungberg - 2 przeglądy; 37 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Biosealer CR-6 Ljungberg - 3 przeglądy; 38 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - MS 700 Sarsted - 6 przeglądów; 39 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - MS 770 Sarsted - 11 przeglądów; 40 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Hematron III Baxter - 1 przegląd; 41 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Integra Tube Sealer - 1 przegląd; 42 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Composeal Mobilea Fresenius - 11 przeglądów; 43 Zgrzewarki dialektryczne do drenów - Composeal Universal Fresenius - 2 przeglądy; 44 Analizatory i fotometry biochemiczne - Analizator Konelab 20i - 1 przegląd; 45 Separatory składników krwi - MCS+ Haemonetics - 3 przeglądy; 46 Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 6 przeglądów; 47 Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 6 przeglądów; 48 Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 8 przeglądów; 49 Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 6 przeglądów; 50 Separatory do preparatyki krwi - Optipress II Baxter - 8 przeglądów; 51 Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart - 6 przeglądów; 52 Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart - 3 przeglądy; 53 Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart - 3 przeglądy; 54 Separatory do preparatyki krwi - Macopres Smart - 3 przeglądy; 55 Separatory do preparatyki krwi - Separator ACP - 215 - 2 przeglądy; 56 Zestaw do rozmrażania MKKCz - Plasmatherm - 1 przegląd; 57 Zestaw do rozmrażania MKKCz - Warming Center - 1 przegląd; 58 Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Czytnik Reader 530 Organon Teknika - 1 przegląd; 59 Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Płuczka Washer 400 Organon Teknika - 1 przegląd; 60 Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Inkubator Stat Fax 2200 - 2 przeglądy; 61 Zestawy do badań immunoenzymatycznych - Płuczka Stat Fax 2600 - 1 przegląd; 62 Automatyczna Stacja Pipetująca - SSA DiaHem - 1 przegląd;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności za wykonaną usługę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wckik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach