Przetargi.pl
Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP W Płocku Oddział w Radomiu.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 2678452 , fax. 24 2628842
 • Data zamieszczenia: 2016-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Kolegialna 17 17
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 2678452, fax. 24 2628842
  REGON: 00030156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwomp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP W Płocku Oddział w Radomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Harmonogram terminów przeglądów aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu stanowi Załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mwomp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach