Przetargi.pl
Serwis pogwarancyjny skanera PET/CT Gemini 16TF oraz gamma kamery SkyLight Philips wraz z wyposażeniem - przez okres 3 miesięcy, nr sprawy PN-76/16/AT

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 94 63 , fax. 22 570 94 63
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. Wawelska 15B 15B
  02-034 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 94 63, fax. 22 570 94 63
  REGON: 00028836600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny skanera PET/CT Gemini 16TF oraz gamma kamery SkyLight Philips wraz z wyposażeniem - przez okres 3 miesięcy, nr sprawy PN-76/16/AT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje serwis pogwarancyjny skanera PET/CT Gemini 16TF oraz gamma kamery SkyLight Philips wraz z wyposażeniem - przez okres 3 miesięcy - szczegółowo określony w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.coi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach