Przetargi.pl
Przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - Bugaj - Na Racławice dł. 278 mb - Głęboka - k/Stankowskiej dł. 534 mb

Gmina Biecz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-340 Biecz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 013 4471113 , fax. 013 4471113
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biecz
  Rynek 1 1
  38-340 Biecz, woj. małopolskie
  tel. 013 4471113, fax. 013 4471113
  REGON: 37044061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - Bugaj - Na Racławice dł. 278 mb - Głęboka - k/Stankowskiej dł. 534 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa następujących dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - Bugaj - Na Racławice dł. 278 mb - Głęboka - k/Stankowskiej dł. 534 mb Zakres prac: - roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych), - wykonanie podbudowy, - wykonanie nawierzchni (nawierzchnia żwirowa - pobocza, nawierzchnia dróg z betonu asfaltowego) 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a) przedmiar robót, b) przekroje poprzeczne dróg c) Specyfikacja Techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1). posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie (referencje lub protokół odbioru). Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uważa wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg o wartości zamówienia co najmniej 90 % wartości kosztorysu ofertowego - za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę dysonowaniem osoby/osób posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg + aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 3). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 90 % wartości kosztorysu ofertowego 4). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz członków kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót będących przedmiotem zamówienia wraz z posiadanymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia wynikającymi z Ustawy - Prawo Budowlane (zał. nr 3 do SIWZ) tj: - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg + aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 3. Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w 5 ostatnich latach, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (zał. nr 4 do SIWZ) a także załączeniem dokumentów potwierdzonych, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru). Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uważa wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg o wartości zamówienia co najmniej 90% kosztorysu ofertowego. ; 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 2 do SIWZ); 5.Opinia wystawiona przez bank, w której potwierdza się posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową; a także: 6. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 7. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie i zgodnie z przedmiarem robót. 8. Parafowany wzór umowy, stanowiący (zał. nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.biecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach