Przetargi.pl
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1211K Miechów (ul.Powstańców) - - Zielenice, na dł. 14,917 km, od km 0+000 do km 14+917.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Warszawska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830742 , fax. 041 3831832
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 11 11
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830742, fax. 041 3831832
  REGON: 29994322100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1211K Miechów (ul.Powstańców) - - Zielenice, na dł. 14,917 km, od km 0+000 do km 14+917.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1211K Miechów (ul.Powstańców) - Zielenice, na dł. 14,917 km, od km 0+000 do km 14+917. - Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.202 poz. 2072 z 2004r.) - Dokumentacja powinna zawierać: przedmiar robót, kosztorys z określeniem wartości planowanych robót budowlanych. - UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Szczegółowa Specyfikacja Techniczna . Zakres opracowania powinien obejmować odcinek drogi 1211K w km 0+000 - początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1203K ul. Piłsudskiego, w km 14+917 - koniec na granicy powiatu w km 14+917. - UWAGA: Program funkcjonalno użytkowy, przedmiary, kosztorysy należy zrobić odrębnie dla odc. miejskiego i pozamiejskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy : 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.24 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców , którzy: 2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art.22 - Pzp. 2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 2.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji. 2.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3. 2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą 3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 4.1 jest niezgodna z ustawą 4.2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ art.87 ust.2 pkt.3. 4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 4.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 4.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w cz.VI dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy - Pzp z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Dokumenty, oświadczenia wymagane 1.1 formularz oferty (zał.2) 1.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 Ustawy - Pzp ( zał.nr 3) 1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 1.4 umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej, (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne, składa następujące dokumenty: 2. Dokumenty wymagane 2.1 wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (zał.nr 4). 2.2 w przypadku korzystania z usług innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia. C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna): Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze musi spełniać następujące wymagania: 3. Dokumenty wymagane 3.1 zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt A.1.2- 1.3, osobno od każdego podmiotu, warunki zawarte w pkt. B 2.1-2.3 musi spełnić co najmniej lider konsorcjum. 3.2 oferta musi być podpisana w taki sposób,by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, 3.3 oryginał lub kserokopia pełnomocnictwa, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawców, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie jednego z członków spółki do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.4 . w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum wskazanie członka konsorcjum z którym zamawiający będzie prowadził korespondencję. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.miechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach