Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale rzeki Raba - śluza wałowa nr 1 w km 5+050 w m. Cerekiew gm. Bochnia pow. bocheński

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-153 Kraków, ul. Szlak 73
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6344033 , fax. 12 6188010
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Szlak 73 73
  31-153 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6344033, fax. 12 6188010
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usuwanie szkód powodziowych na prawym wale rzeki Raba - śluza wałowa nr 1 w km 5+050 w m. Cerekiew gm. Bochnia pow. bocheński
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zakres planowanych prac winien uwzględniać: Okorowanie wału na odcinku niezbędnym do wykonania robót tj. uszczelnienia korpusu wału bentomatą na odpowiednią głębokość. Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w stopie wału od strony odwodnej, poprzez zabicie ścianki szczelnej na dług. 50 mb na głębokość 6,0 m. Uszczelnienie korpusu wału ekranem uszczelniającym ( bentomatą lub geomembraną PVC zgrzewaną) na długości 50 m na skarpie odwodnej z zakotwieniem min.1,0 m poniżej przesłony pionowej ze stalowej ścianki szczelnej, z przykryciem min 1,0 m z zachowaniem nachylenia uszczelnienia 1:1,5, założenie biowłókniny z przybiciem na skarpie odwodnej, odbudowa korpusu wału wraz z zagęszczeniem, humusowaniem i obsianiem mieszanką traw. Demontaż i odbudowa żelbetowego przyczółka wylotowego na wylocie od śluzy, zamontowanie istniejącej klapy zwrotnej prostej o średnicy 80cm typu Szagru na przewodzie śluzy. Odmulenie przewodu przepustu wałowego na całej długości oraz wykonanie uszczelnienia rurociągu za pomocą metody bezwykopowej polegającej na użyciu elastycznego rękawa nasączonego żywicą termoutwardzalną. Do wykonania uszczelnienia rurociągu należy użyć rękawa gwarantującego uszczelnienie rurociągu oraz przeniesienie wszelkich obciążeń. Po wykonaniu rękawa jego szczelność oraz stan powłoki sprawdzić za pomocą inspekcji telewizyjnej. Umocnienia rowka odpływowego od śluzy -skarpy i dna - płytami typu MAŁA KRATA o wymiarach 90x60x10 cm na długości 50 mb , na dalszym odcinku tj. 120 mb do wylotu do rzeki Raba ubezpieczenie w dnie kiszką faszynową oraz ubezpieczenie wylotu rowka do Raby ciężkim narzutem kamiennym. Odbudowa rowka odpływowego z uformowaniem skarp o nachyleniu mim. 1 : 1,5. Remont przyczółka wlotowego zaprawami mrozoodpornymi do reprofilacji betonu , rozebranie starych umocnień w dnie i na skarpach rowka wlotowego oraz wykonanie nowego ubezpieczenia z płyt ażurowych typu MAŁA KRATA o wymiarach 90x60x10 na długości min. 5,0 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach