Przetargi.pl
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania są projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie opracowania niezbędne do złożenia wniosku i uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie decyzji ZRID z zawartością zgodną z Ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015.2031 z dnia 03.12.2015). Złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji ZRID nie jest objęte niniejszym zamówieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach