Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69c
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6525379, 6506204 , fax. 014 6525141
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" sp. z o.o.
  ul. Jana III Sobieskiego 69c 69c
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 014 6525379, 6506204, fax. 014 6525141
  REGON: 85274782500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dorzeczebialej.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, która ma na celu umożliwienie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nieruchomości położonych w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz nieruchomości położonych wzdłuż łącznika z siecią kanalizacyjną i wodociągową w msc. Rzepiennik Biskupi. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski składa się z zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Efektem działań będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości szacunkowej ok. 21 km oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości szacunkowej ok. 16 km. Uwaga. Zakres został oszacowany w oparciu o złożone przez część mieszkańców msc. Turza deklaracje o przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Docelowy zakres zostanie określony na etapie doszczegółowienia przebiegów sieci na etapie sporządzania projektu budowlanego. W takim przypadku Wykonawca nie może rościć praw do Zamawiającego o zwiększenie kwoty umownej. Nie wyklucza się, że w wyniku przewidzianych zgodnie z pkt. 4.4.7 Wstępnego OPZ spotkań z mieszkańcami msc. Turza, dojdzie do zwiększenia ilości nieruchomości, które trzeba będzie uwzględnić przy projektowaniu. Wykonawca uwzględni w projekcie podpięcie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości zlokalizowane wzdłuż łącznika na terenie msc. Rzepiennik Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski. Wykonawca w ramach prowadzonego postępowania zobowiązany jest do wykonania projektów zarówno sieci głównej jak i rozdzielczych wraz z przyłączami. Przyłącza należy rozumieć zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139). 2. Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: - Koncepcje programowo przestrzenną obejmująca swoim zakresem co najmniej nieruchomości objęte wskazanym obszarem wg załącznik nr 2 do Wstępnego OPZ, - Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami, - Projekt przyłączy elektrycznych oraz projekt sterowania projektowanych przepompowni ścieków i wody, - Projekt odtworzenia nawierzchni, - Dokumentację geotechniczną, - Dokumentację terenowo-prawna, - Operat wodno-prawny, - Dokumentację dendrologiczną, - Dokumentację i uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeśli dotyczy), - Przedmiar robót, - Kosztorys Inwestorski, - Zbiorcze zestawienie kosztów, - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), - Scalony przedmiar robót do SIWZ na roboty budowlane, - Dokumentację do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko 3. Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zgodnie art. 28 do 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz musi być zgodna z art.29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium na etapie składania ofert ostatecznych w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dorzeczebialej.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach