Przetargi.pl
Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe w budynku przy ul. Kąpielowej 41 w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6165420, 6165424 , fax. 012 6165428
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14/002 14/002
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6165420, 6165424, fax. 012 6165428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe w budynku przy ul. Kąpielowej 41 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe w budynku przy ul. Kąpielowej 41 w Krakowie (PKOB: 1130), zgodnie z poniższym zakresem: 1) Demontaż istniejących drzwi, 2) Powiększenie otworów drzwiowych celem dostosowania ich do drzwi przeciwpożarowych EI30, 3) Wywóz gruzu, 4) Wykonanie nadproży, 5) Wykonanie fragmentu ściany w celu dostosowania otworów do wymiarów drzwi przeciwpożarowych, 6) Montaż 13 futryn oraz drzwi wyposażonych w samozamykacze z zamkami na wkładkę patentową z zastrzeżeniem, że do sanitariatu drzwi mają być wyposażone w zamek z gałką, 7) Wykonanie i naprawa tynków uszkodzonych podczas demontażu istniejących drzwi i montażu drzwi przeciwpożarowych, 8) Malowanie oraz wykonanie tynku strukturalnego wewnątrz budynku. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót 3. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci za wykonane roboty na podstawie faktury, w terminie do 7 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego z załączony protokołem odbioru, bez usterek oraz kosztorysem zamiennym, zawierającym ilości rzeczywiście wykonanych robót (z zastrzeżeniem, o którym mowa ust. 4 pkt 6), zatwierdzonym do wypłaty przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wyznaczonego przez Zamawiającego. 4. Warunki dodatkowe: 1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe, w rozumieniu § 629 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że zestawienie robót, w postaci przedmiaru robót, będącego podstawą do obliczenia wynagrodzenia sporządza Wykonawca na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po zapoznaniu się z miejscem wykonywania robót. Przedmiar robót ma zawierać zestawienie wszystkich niezbędnych robót koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotów zamówienia. Kosztorys ofertowy ma uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający zastrzega, że przedmiar załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowi podstawy do określenia wysokości wynagrodzenia. 3) Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 630 kc, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za wykonane roboty dodatkowe, które nie zostały przewidziane w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności wykonawca nie mógł przewidzieć konieczności robót dodatkowych. 4) Zgodnie z art. 630 kc zamówienie na roboty dodatkowe może zostać udzielone tylko w przypadku gdy Wykonawca udowodni, że pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności ich wykonania przy czym przesłanką do udzielenia zamówienia dodatkowego nie będą błędy lub wady dokumentacji projektowej, które można było stwierdzić w toku postępowania o udzielenie zamówienia jak również brak dostatecznego opisu technologii wykonania robót. W sprawie wyjaśnienia wątpliwych kwestii Wykonawca winien wystąpić do zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przed złożeniem oferty. 5) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, na podstawie opracowanego przez siebie przedmiaru, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 6) Za wykonanie większej ilości robót, niż przewidziano w przedmiarze Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 630 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. 7) W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy nie uwzględnił w kosztorysie ofertowym wszystkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, będzie zobowiązany do ich wykonania na własny koszt. 8) Kosztorys ofertowy na etapie oceny oferty nie będzie podlegał weryfikacji, 9) Kosztorysy ofertowe mają być opracowane metodą kalkulacji szczegółowej, 10) Kosztorys ofertowy służy do określenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem postanowień w rozdz. II, ust. ust. 4, pkt. 3, 6, 7 i 13 siwz, 11) Kosztorys ofertowy będzie podstawą do rozliczania robót dodatkowych oraz uzupełniających czyli robót nie ujętych w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem postanowień w rozdz. II, ust.4, pkt. 3 i 4 siwz, 12) Kosztorys ofertowy służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 13) W przypadku wykonania mniejszej ilości robót, niż przewidziano w przedmiarze wynagrodzenie przysługuje za ilość rzeczywiście wykonanych robót, w cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. 14) Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac i sprzątania po każdym dniu zakończenia robót. Nakłady z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. 15) Wykonawca będzie wymieniał w jednym czasie nie więcej niż 3 drzwi. Wykonawca będzie demontował stare ościeżnice i montował nadproże tuż przed zamontowaniem nowych futryn i skrzydeł drzwiowych. Nie dopuszcza się demontażu więcej niż 3 futryn w jednym czasie. 16) Przed złożeniem oferty wykonawca ma obowiązek dokładnie przeanalizować dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także zapoznać się z miejscem wykonywania robót. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 30.09.2009 godz. 11:00. 17) Nie wzięcie udziału w wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia nie stanowi okoliczności usprawiedliwiających dla niewłaściwej kalkulacji wynagrodzenia. 18) Zamawiający zastrzega możliwość zlecania zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie, na jaki pozwala ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z zastrzeżeniem przepisów art. 630 §1 i §2 kc. 19) Za dostawę energii elektrycznej oraz wodę zużytą do realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca rozliczy się z użytkownikiem budynku, tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży Nowa Droga, os. Szkolne 27 31-977 Kraków. 20) W razie rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wyraża on zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót oraz wykonane przez niego roboty, do 7 dni od daty rozwiązania umowy i udzieli rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji na wbudowane i zainstalowane materiały i urządzenia. 21) Dopuszcza się podzlecanie całości lub części robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszyscy podwykonawcy muszą mieć stosowne uprawnienia do wykonywania podzlecanych robót. Zamawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów poświadczających uprawnienia podwykonawców, przed przystąpieniem do podzleconych robót. 22) W przypadku, gdy część robot zostanie powierzona podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, w którym zgodnie z art. 777 kc podda się dobrowolnej egzekucji z tytułu roszczeń podwykonawców wobec Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcami. 23) Zobowiązania wynikające z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 24) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo i bez zwłoki zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 25) Warunki gwarancji na wbudowane materiały, urządzenia: zgodnie z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. Warunki rękojmi na wykonane prace: min 60 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 26) Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót, w terminie ustalonym uprzednio między stronami. 27) Odbiór końcowy nastąpi po dostarczeniu i sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, dokumentów gwarancyjnych, atestów i protokołów badań wymaganych przepisami prawa oraz innych dokumentów niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 28) Kierownik budowy ma obowiązek być obecnym przy wszystkich kontrolach dokonywanych przez organy administracji państwowej i samorządowej. 29) Jeżeli po przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zamówienia, lub przeprowadzaniu kontroli przez organy, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane, zostaną wykryte nieprawidłowości zawinione przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, poniesie on pełną odpowiedzialność finansową za ich całkowite usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia skutków tych nieprawidłowości. 30) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w okresie obowiązywania rękojmi w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, a w przypadku wad zagrażających zdrowiu i życiu niezwłocznie po wezwaniu. W przypadku gdy powyższe jest niemożliwe do zrealizowania z przyczyn technicznych Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy inny termin. 31) W każdym przypadku wykonawca ma obowiązek niezwłocznie usunąć powstałe z jego winy zagrożenie dla zdrowia lub życia zarówno w trakcie prowadzenia prac budowlanych jak również w okresie udzielonej rękojmi. 32) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie prac zastępczo na koszt Wykonawcy gdy Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień umowy, a w szczególności nie usunął wad lub nie zabezpieczył należycie wykonanych robót w wyznaczonym terminie. 33) Okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgłaszać w ciągu 2 dni od daty ich zaistnienia w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminów realizacji umowy. 34) Wszystkie wmontowane i dostarczone sprzęty urządzenia i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i po dostarczeniu i zainstalowaniu gotowe do użytku. 35) W przypadku drzwi o wymiarach niestandardowych dopuszcza się zastosowanie stolarki zamiast ślusarki drzwiowej pod warunkiem, że będzie ona spełniała wymagania ochrony pożarowej określone w dokumentacji projektowej. Dla wszystkich zamontowanych drzwi wewnętrznych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty i atesty potwierdzające, że spełniają wymogi odnośnie ochrony pożarowej określone w dokumentacji projektowej. 36) Zamawiający informuje, że posiada prawomocne pozwolenie na budowę. 37) Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki, które muszą spełniać wykonawcy biorący udział w postępowaniu określone są w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował minimum 1 robotę budowlaną w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, określające pełna nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja). W przypadku: 1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. 2) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisującej/podpisujacych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma i rodzaj pełnomocnictwa właściwego do poszczególnych czynności, 3. Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonywane zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności. 4. Uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odpis decyzji o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego), tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej. 5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych porównywalnych z zamówieniem opisanym w rozdz. III siwz, zgodnie z wymaganiami określonymi w w/w warunkach udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (rodzaju obiektu i jego powierzchni użytkowej, dat wykonania i nazwy kontrahenta). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. UWAGA: Wymienione dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert. W przypadku dokumentów wymienionych w ust 1 za aktualne uważa się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty zgodne ze stanem faktycznym. Wniosek o zmianę wpisu w dokumencie kierowany do stosownego urzędu nie stanowi dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku pełnomocnictwa Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginał, odpis notarialny lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krakow.pl/?id=9652
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach