Przetargi.pl
Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

Gmina Pilchowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 235 65 21 , fax. 32 235 69 38
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilchowice
  ul. Damrota 6 6
  44-145 Pilchowice, woj. śląskie
  tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38
  REGON: 00068785300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilchowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy kotłowni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie infrastruktury technicznej i odprowadzania spalin (montaż nowych kominów zewnętrznych biegnących po ścianie szczytowej), montaż daszku nad wejściem do kotłowni, demontaż zewnętrznego składu opału oraz dostosowanie wejścia na dach sali gimnastycznej do obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pilchowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach