Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12 12
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa istniejącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dobudowę klatki schodowej ewakuacyjnej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie o powierzchni 32,28 m2 i kubaturze 266,00 m3. 2) Rozbudowę instalacji c.o.. 3) Montaż instalacji elektrycznych. 4) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 5) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy. 6) Obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje projekty budowlane - załączniki nr 8 - 10, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11, przedmiary robót - załącznik nr 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.deblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach