Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Susiec o łącznej długości 1,308 km

Gmina Susiec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6654868 , fax. 084 6654893
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Susiec
  ul. Tomaszowska 2 2
  22-672 Susiec, woj. lubelskie
  tel. 084 6654868, fax. 084 6654893
  REGON: 95036897700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Susiec o łącznej długości 1,308 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zadaniu pn. Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Susiec o łącznej długości 1,308 km w tym: 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 111744L w m. Ciotusza Nowa od km 0+40 do km 0+640 dl. 0,600 km w tym: 1.1.Roboty przygotowawcze - 0,600 km, 1.2.Roboty ziemne - wg. projektu. 1.3.Podbudowa - wg projektu. 1.4.Roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno- bitumicznych - 2400,00 m2. 1.5.Roboty wykończeniowe - wg. projektu. 2.Remont drogi gminnej Nr 111743L w miejscowości Róża od km 1+300 do km 1+800 dł. 0,500 km w tym: 2.1.Roboty przygotowawcze - 0,500 km, .2.2.Roboty ziemne - wg. projektu. 2.3.Przepusty- 16 mb. 2.4.Podbudowa - wg projektu. 2.5.Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - 1 648 m2. 2.6.Zjazdy - 88 mb. 2.7.Roboty wykończeniowe - wg. projektu 3.Przebudowa drogi gminnej Nr 111734L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi od km 0+000 do km 0+208 dl. 0,208 km w tym: 3.1.Roboty przygotowawcze - 0,208 km, 3.2.Roboty ziemne - wg. projektu. 3.3.Podbudowa- 908,77 m2 , 3.4.Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - 845,37 m2. 3.5.Utwardzenie poboczy - 208 m2. 3.6.Oznakowanie - wg. projektu oznakowania 3.7.Roboty wykończeniowe - wg. projektu Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiących załączniki do SIWZ od nr 6 do nr 7) oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych od podanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty kwotą wadium w wysokości 5000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach