Przetargi.pl
Przebudowa ul. Kiernickich oraz Przebudowa ul. Okrzei w m. Łuków

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Łąkowa 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7982100 , fax. 025 7982100
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Łąkowa 8 8
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 025 7982100, fax. 025 7982100
  REGON: 03028988500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa Miasta Łuków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Kiernickich oraz Przebudowa ul. Okrzei w m. Łuków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę ulic polegającą na : ul. Kiernickich - konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR2 1/ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni o grubości 7 cm na powierzchni nie większej niż 2288,24m2 (warstwa wiążąca). 2/ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm na powierzchni nie większej niż 2288,24m2 (warstwa ścieralna) wraz z ułożeniem na całej szerokości projektowanej jezdni siatki przeciwspękaniowej z włókien szklanych na całym projektowanym odcinku przebudowywanej drogi. 3/ regulacja pionowej studzienek dla włazów kanałowych (kanalizacja sanitarna i deszczowa) -22,00szt. 4/ regulacja pionowej studzienek dla zaworów gazowych - 12,00szt. 5/ regulacja pionowej studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 20,00szt. ul. Okrzei - konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR2 1/ wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P na jezdni - grubość po zagęszczeniu 9 cm na powierzchni nie większej niż 6 600,00m2 2/ wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na jezdni - grubość po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni nie większej niż 6 600,00m2 wraz z ułożeniem na całej szerokości projektowanej jezdni (5,4m) od km 0+ 023 do km 0+816 siatki przeciwspękaniowej z włókien szklanych 3/ regulację pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 46,00szt 4/ regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 14,00 szt 5/ regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych oraz gazowych - 19,00szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach