Przetargi.pl
REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCE PROJEKTU PLATFORMY STARTOWE: CONNECT - PRASA ORAZ INTERNET

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 61 00 , fax. 81 531 85 48
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
  ul. Dobrzańskiego 3 3
  20-262 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 61 00, fax. 81 531 85 48
  REGON: 06000517200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpnt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCE PROJEKTU PLATFORMY STARTOWE: CONNECT - PRASA ORAZ INTERNET
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienie jest realizacja działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu Platformy Startowe: Connect. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w prasie oraz Internecie, w tym do opracowania materiałów graficznych. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Wzór Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja kampanii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lpnt.pl/blog/category/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach