Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych, nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki Część I - Zestaw do homogenizowania próbek stałych - 1 szt. Część II - Eksykator próżniowy - 1 szt. znak sprawy: A-2401-17/2016

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 081 7445067
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 081 7445067
  REGON: 00032638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych, nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki Część I - Zestaw do homogenizowania próbek stałych - 1 szt. Część II - Eksykator próżniowy - 1 szt. znak sprawy: A-2401-17/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych, nr umowy: UMO-2015/17/B/NZ9/03589, finansowanego w ramach konkursu OPUS 9 przez Narodowe Centrum Nauki Część I - Zestaw do homogenizowania próbek stałych - 1 szt. Część II - Eksykator próżniowy - 1 szt. znak sprawy: A-2401-17/2016 Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp. CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (część I) i Załącznik nr 2B - Opis przedmiotu zamówienia (część II) do SIWZ. Część I - Zestaw do homogenizowania próbek stałych - 1 szt. 1. Stomacher - 1 szt. Objętość użytkowa od min. 50 do max 400 ml Przeszklone drzwi Wyświetlacz cyfrowy Zmienna prędkość uderzeń (możliwość regulacji w zakresie od 4 do 10 uderzeń na sekundę) Taca zabezpieczająca przed wyciekami Zmienna siła homogenizacji Możliwość zdejmowania łopatek rozdrabniających, ich czyszczenia i autoklawowania Bezpieczny i szczelny system zamykania zapobiegający wyciekaniu cieczy Możliwość regulacji czasu homogenizacji do wartości nie mniejszej niż 3600 sekund UWAGA! Kryterium oceny 2. Sterylne woreczki do homogenizacji Elastyczne, starylne, przezroczyste worki do homogenizacji o pojemności 400 ml - 1000 sztuk Elastyczne, sterylne, przezroczyste worki do homogenizacji z filtrem bocznym o porowatości < 250 ?m i pojemności 400 ml - 500 sztuk Zamknięcia do worków do homogenizacji kompatybilne z ww. workami - 50 sztuk 3. Statyw na woreczek do homogenizacji - Statyw na woreczek do homogenizacji dopasowany do wymiarów ww. worków - 1 sztuka UWAGA! Kryterium oceny oferty 4. Stojak na woreczki do homogenizacji - 1 sztuka - Stojak umożliwiający przechowywanie około 10 woreczków do homogenizacji i dopasowany do wymiarów ww. woreczków 5. Gwarancja - minimum 12 miesięcy Część II - Eksykator próżniowy 1. Eksykator próżniowy kubiczny z manometrem 2. Konstrukcja kubiczna. 3. Pojemność użytkowa: powyżej 10 litrów. UWAGA! Kryterium oceny 4. Obudowa wykonana z bezbarwnego materiału. 5. Zdolność utrzymania próżni 1mmHg przez okres min. 72 godzin. UWAGA! Kryterium oceny 6. Półki perforowane minimum 2szt. UWAGA! Kryterium oceny 7. Tacka na pochłaniacz wilgoci. 8. Zawór 3-drogowy do tworzenia i usuwania próżni. 9. Wbudowany manometr do pomiaru ciśnienia. Podstawa wyposażona w 4 porty do podłączania dodatkowych przewodów. 10. Średnica dyszy 9,5mm. 11. Waga poniżej 5 kg. 12. Gwarancja - minimum 24 miesięcy Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 10. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 2) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 7) Zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 3.Rozwiązania równoważne: 1)Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć je tylko jako przykładowe, zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2)Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ oraz Zestawieniu wymaganych parametrów użytkowych stanowiących załącznik nr 3A i 3B do SIWZ, których parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3)Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego opisem przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4)Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipan.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach