Przetargi.pl
Dostawa przepływomierzy (2 szt.) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR;, nr projektu: 2015/17/N/ST10/02194, finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM 9 przez Narodowe Centrum Nauki

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 081 7445067
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 081 7445067
  REGON: 00032638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przepływomierzy (2 szt.) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR;, nr projektu: 2015/17/N/ST10/02194, finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM 9 przez Narodowe Centrum Nauki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przepływomierzy (2 szt.) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu pt. Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR;, nr projektu: 2015/17/N/ST10/02194, finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM 9 przez Narodowe Centrum Nauki A-2401-22/2016 Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust 8 Pzp CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38420000-5 przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów Przepływomierz A Elektroniczny miernik przepływu gazu: -Obudowa SS, -Uszczelnienia EPR, -Przyłącza 1/4 cala compression fittings, -Wyświetlacz LCD, -Zasilanie Uniwersalne 11-26vdc, -Output signal 0-5Vdc, digital interface rs485. -Kalibracja na powietrze, -Najwyższa górna wartość przepływu 441 ml/min. UWAGA!!! KRYTERIUM OCENY OFERTY -Miernik z funkcja sumatora - Interfejs RS485 - Gwarancja - 12 miesięcy Akcesoria: Zasilacz (1 szt.). Adapter (USB) (1szt.). Oprogramowanie do zmiany ustawień miernika i sumatora (1szt.). Okablowanie niezbędne do podłączenia do komputera (1szt.). Przepływomierz B Elektroniczny miernik przepływu gazu: -Obudowa SS, -Uszczelnienia EPR, -Przyłącza 1/4 cala compression fittings, -Wyświetlacz LCD, -Zasilanie Uniwersalne 11-26vdc, -Output signal 0-5Vdc, digital interface rs485. -Kalibracja na powietrze, -Najwyższa dolna wartość przepływu 0,066 ml/min UWAGA!!! KRYTERIUM OCENY OFERTY - Górna wartość przepływu 0,5 ml/min -Miernik z funkcja sumatora - Interfejs RS485 - Gwarancja - 12 miesięcy Akcesoria: Zasilacz (1 szt.). Adapter (USB) (1szt.). Oprogramowanie do zmiany ustawień miernika i sumatora (1szt.). Okablowanie niezbędne do podłączenia do komputera (1szt.). 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum : 12 miesięcy, liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 9. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 2) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 7) Zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację w tym zakresie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 3. Rozwiązania równoważne: 1) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć je tylko jako przykładowe, zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 2A i 2B do SIWZ oraz Zestawieniu wymaganych parametrów użytkowych stanowiących załącznik nr 3A do SIWZ, których parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu będącego opisem przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipan.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach