Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 L i 2007 - etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1625 L i 2007 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1625L i 2007 L. Kategoria dróg 1625L i 2007L - KR2. Łączna długość przebudowy wynosi 1700 mb. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wzmocnienie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, warstwą wiążącą i ścieralną, podniesienie nośności do 100 kN/oś dla KR-2 na długości 1700 mb x 5,5 m ÷ 6,0 m 2) lokalizacja 2 przystanków 3) wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na całym odcinku 4) elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. : a) oznakowanie poziome, b) wymiana oznakowania pionowego, 5) karczowanie krzaków i odrostów, podcinka drzew 6) przebudowa zjazdów z kostki brukowej 7) przebudowa przepustów rurowych pod zjazdami 8) utwardzenie zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego 9) plantowanie i humusowanie 3. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie. 6. Materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. 7. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - dostępność - rozwój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 50 000,00 PLN. 1. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych nr: 11 1020 3147 0000 8502 0069 1899 Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach