Przetargi.pl
BZP/PN/93/2014 Dostawa wyposażenia laboratorium programowania systemów inteligentnych i rekonstrukcji 3D

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/93/2014 Dostawa wyposażenia laboratorium programowania systemów inteligentnych i rekonstrukcji 3D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat 1 : dostawa zestawu klocków, sensorów i specjalistycznego oprogramowania Temat 2 : dostawa programowalnego robota sprzątającego Temat 3 : dostawa zestawu małogabarytowych dronów programowalnych Temat 4 : dostawa projektora 3D Temat 5 : dostawa okularów do wirtualnej rzeczywistości wraz rękawicą VR i transmiterem do przesyłania bezprzewodowego danych Temat 6 : dostawa stanowiska do pełnej interakcji ze światłem 3D wraz z manipulatorem trójprzyciskowym Temat 7 : dostawa Specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego tworzenie i prezentację wirtualnej rzeczywistości na urządzeniach 3D Temat 8 : dostawa mobilnego systemu wspomagającego rozszerzona rzeczywistość
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 389000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE JEST WYMAGANE ZABEZPIECZENIE OFERTY WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN WYKONANIA
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pollub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach