Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1419G poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Miechucino o długości 436m.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6810715 , fax. 058 6811522
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
  ul. Gdańska 26 26
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 058 6810715, fax. 058 6811522
  REGON: 19168725300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1419G poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Miechucino o długości 436m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót obejmuje: a) oznakowanie miejsca robót wg projektu oznakowania i organizacji robót wraz z harmonogramem planowanych robót, które należy przedłożyć do akceptacji tut. Zarządu Dróg, b) zakres rzeczowy robót: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym km 0,436 2. Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną do asfaltu m 436 3. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4cm na wjeździe m2 12 4. Rozbiórka nawierzchni z plyt betonowych, wielootworowych typu IOMB m2 20 5. Wywiezienie gruzu z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odległość 5km m3 8,3 6. Ścinanie krzaków wraz z karczowaniem korzeni ha 0,102 7. Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni. Drzewa o średnicy od 56-65cm szt 10 8. Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni. Drzewa o średnicy od 16-25cm szt 1 Roboty ziemne 9. Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu, grunt zadarniony grubość warstwy 20cm m3 118,2 10. Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik na głębokość 24cm m2 610 11. Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy na głębokość 41cm m2 94 12. Mechaniczne zasypanie rowu gruntem z koryta wraz z mechanicznym zagęszczeniem m3 121 13. Wywiezienie humusu i nadmiaru gruntu z koryta przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odległość 5km t 328 Chodnik 14. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej m 416 15. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm w korycie chodnika wraz z zagęszczeniem m2 610 16. Wykonanie podbudowy betonowej B-7,5 gr. 5cm pod chodnik m2 610 17. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm (kostka szara) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm m2 610 18. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem, krawężnik 15x30x100 zwykły, wystający na 12cm m 394 19. Wykonanie podbudowy betonowej na poszerzeniu jezdni gr. 12cm, szerokości 20cm, beton B-7,5 m2 87 20. Wykonanie nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8 warstwa wiążąca gr. 4cm m2 87 21. Wykonanie nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8 warstwa ścieralna gr. 4cm m2 87 22. Umocnienie skarpy za chodnikiem płytami betonowymi typu MEBA m2 30 Zjazdy 23. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem, krawężnik 15x30x100 najazdowy, wystający na 4cm m 42 24. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem, krawężnik 15x30x100 zwykły, wystający na 12cm m 64 25. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm w korycie zjazdów wraz z zagęszczeniem m2 94 26. Wykonanie podbudowy betonowej B-10 gr. 20cm na zjazdach m2 94 27. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (kostka kolorowa) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm m2 94 Odwodnienie 28. Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych, betonowych fi 500 wraz z rusztem żeliwnym i osadnikiem wg KPED 02.13 wraz z wykonaniem wykopu szt 2 29. Mechaniczne wykonanie dwóch przewiertów (6+8) pod drogą w rurze osłonowej fi 250mm wraz z wciągnięciem rury przewodowej PCV fi 200mm m 14 30. Wykonanie wylotu kolektora fi 200 narzutem kamiennym 1m x 1m szt 2 Roboty dodatkowe i wykończeniowe 31. Plantowanie poboczy wraz z humusowaniem gr. humusu 5cm m2 828 32. Obsianie poboczy i skarp trawą m2 1278 33. Oczyszczenie rowu z namułu wraz z jego wywiezieniem oraz wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20cm m 450
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do zamówienia nie wnosi się wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, Sytuacja finansowa: Mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót przez okres 1 miesiąca, oszacowanymi na sumę 150000,00zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. Potencjał kadrowy: Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym posiadający wymagane uprawnienia do wykonywania w/w robót (kierownik robót, robotnicy drogowi min. 6 osób, brukarze min. 2 osoby), Potencjał sprzętowy: Posiadać lub mieć zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu tj. samochód samowyładowczy, beczkowóz, szczotka mechaniczna, skrapiarka, piła do cięcia asfaltu, zestaw bezprzewodowej sygnalizacji świetlnej do wahadłowego prowadzenia ruchu). Doświadczenie zawodowe: Zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej jedno zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: (1) Formularz oferty /załącznik nr 1/- nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. (2) Kosztorys ofertowy /załącznik nr 2/. (3) Aktualny (nie dalej niż 6 miesięcy przed terminem składania) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. (4) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy /załącznik nr 3/. (5) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych wobec właściwego Organu Podatkowego oraz o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności /załącznik nr 3/. (6) Dane dotyczące zakresu powierzonych podwykonawcom części zamówienia - oświadczenie /załącznik nr 4/; w przypadku braku podwykonawców obowiązkowo dołączyć druk. (7) Parafowany projekt umowy /załącznik nr 5/. Dokumenty o których mowa w punkcie (2) mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dostawcę lub wykonawcę, pozostałe dokumenty w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach