Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej - przygotowanie infrastruktury pod trenażer ŚNIEŻNIK w budynku nr 110/4171 w CSzMW Ustka.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6266154 , fax. (058) 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna 8b 8b
  81-912 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6266154, fax. (058) 620 71 44
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej - przygotowanie infrastruktury pod trenażer ŚNIEŻNIK w budynku nr 110/4171 w CSzMW Ustka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztowej - przygotowanie infrastruktury pod trenażer ŚNIEŻNIK w budynku nr 110/4171 w CSzMW Ustka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 748400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Posiadają dwie referencje o opracowaniach w zakresie projektowania, realizacje powinny być o podobnym charakterze rzeczowym i finansowym, wraz z informacją o zrealizowanych opracowaniach projektowych z ostatnich dwóch lat, 4. Dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnieniu warunków określanych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument winien złożyć każdy Wykonawca oraz podwykonawcy, jeżeli Wykonawca przewiduje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, a także każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum, gdy ofertę składa konsorcjum firm), c) wykaz zrealizowanych zamówień o wykonanych opracowaniach, d) wykaz projektantów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z kserokopiami wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych, e) wycenę obejmującą wykonanie poszczególnych opracowań, zgodnie z załączoną tabela elementów scalonych - załącznik nr 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach