Przetargi.pl
Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Nowy Staw

Gmina Nowy Staw ogłasza przetarg

 • Adres: 82-230 Nowy Staw, ul. Bema 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2715110
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Staw
  ul. Bema 1 1
  82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie
  tel. 055 2715110
  REGON: 00052896500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Nowy Staw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta i gminy Nowy Staw w następujących miejscowościach: Dębina Wieś, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Myszewo, Świerki, Tralewo, Nowy Staw ul. Żuławska. Montaż gotowych elementów wyposażenia placu zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Szczegółowy opis i zakres prac w poszczególnych miejscowościach stanowi załącznik do SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na podstawie projektu zagospodarowania działki, opisu i zakresu robót . Wykonawca dokona wizji w terenie. Opis techniczny urządzeń: 1. Wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe powinny spełniania wymogi norm bezpieczeństwa PN-EN 1176-1,PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3,PN-EN 1176-5,PN-EN 1176-7 PN-EN 1177, PN-EN 351-1 2. Gwarancja na urządzenia min. 3 lata. 3. Urządzenia i zestawy zabawowe muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 7 do SIWZ, w skład wymaganego przez Zamawiającego zestawu muszą wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym opisem. 4. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić roboty budowlane, montaż oraz dostawę urządzeń do miejscowości wyszczególnionych w SIWZ. 5. Zamawiający wymaga bezpłatnych półrocznych przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, związane z wystawieniem świadectw kontroli technicznej urządzeń, dopuszczających w/w place zabaw do dalszej eksploatacji pod kątem bezpieczeństwa dla bawiących się dzieci. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty zdjęcia, foldery lub katalogi przedstawiające wybrane urządzenia. Opis ww. sprzętu do zabaw powinien zawierać dokładne wymiary danego urządzenia. Koncepcja rozmieszczenia poszczególnych urządzeń musi być zgodna z planem zagospodarowania (stanowiącym załącznik do SIWZ) zamieszczonym do zgłoszenia robót budowlanych z uwzględnieniem tzw. stref bezpieczeństwa. Zamawiający żąda również dołączenia do oferty deklaracji zgodności z Polskimi Normami na poszczególne urządzenia zabawowe potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów oraz potwierdzających, że urządzenia są bezpieczne dla dzieci, świadectwo jakości, instrukcję konserwacji, instrukcję użytkowania, opis montażu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie - wykonał min. 1 dostawę urządzeń do wyposażenia placów zabaw, o wartości brutto (ceną), tj.: nie mniejszą niż 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100) D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej), - w przypadku warunku wymaganego wiedzy i doświadczenia każdy z przedsiębiorców musi udokumentować wiedzę i doświadczenie w wykonaniu robót powierzonych mu do wykonania, - w odniesieniu do warunku sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz potencjału technicznego, a także posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki, - w przypadku warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki, - wadium musi być wniesione w imieniu wszystkich przedsiębiorców składających wspólną ofertę, - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, - do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: G.1) próbek, opisów lub fotografii obrazujący poszczególne elementy placów zabaw G.2) deklaracji zgodności z Polskimi Normami na poszczególne urządzenia zabawowe potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów oraz potwierdzających, że urządzenia są bezpieczne dla dzieci, świadectwo jakości, instrukcję konserwacji, instrukcję użytkowania, opis montażu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowystaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach