Przetargi.pl
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: REKONSTRUKCJI BASZTY OBRONNEJ NR 32 PRZY UL. KORCZAKA W LĘBORKU

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 862 42 80 , fax. 0-59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 0-59 862 42 80, fax. 0-59 862 24 27
  REGON: 00052355400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: REKONSTRUKCJI BASZTY OBRONNEJ NR 32 PRZY UL. KORCZAKA W LĘBORKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nadzór inwestorski nad realizacją rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku. 2. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przy realizacji inwestycji związanej z rekonstrukcją baszt obronnych nr 32 w Lęborku. Baszty wyposażone będą w instalacje: wodno - kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Zakres prac prowadzonych na placu budowy określony jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Badawczo - Projektowe, AGENCJA DART: a) Projekt budowlano - wykonawczy pn. Przebudowa Baszty nr 32 na siedzibę Lęborskiego Bractwa Rycerskiego - Załączniki Nr 11 do SIWZ, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych rekonstrukcji i odbudowy baszty nr 32 w Lęborku - Załączniki Nr 12 do SIWZ, c) Przedmiar robót - baszty nr 32 - Załączniki Nr 13 do SIWZ. Przedmiotowe zamierzenie znajduje się w strefie bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej i jest objęte odrębnym nadzorem archeologiczno-konserwatorskim, prace muszą być wykonywane zgodnie z Decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN-I-4151-6-1828-2005 i ZN-I-4151-1-2283-2008 stanowiącymi Załącznik Nr 14 i Załącznik Nr 15 do SIWZ 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 3.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, Decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno - budowlanymi, 3.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności, 3.3. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania 3.5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robót budowlano - montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót, 3.6. Sprawdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego dostarczonego przez realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego, oraz czuwanie nad obiektem w okresie rękojmi i gwarancji. 3.7. Obecność inspektora według potrzeb określonych przez inwestora na budowie i naradach, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 4. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące czynności: 4.1. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy. 4.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów. 4.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 4.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacjach projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań wraz z naniesieniem niezbędnych poprawek w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących realizacji robót). 5. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy - zgodnie z art. 20 i 21 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 6. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W razie wpłat na konto wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 23.09.2009 do godziny 1000, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800,00 złotych; słownie: osiemset złotych. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 (Bank Millennium nr konta 95 1160 2202 0000 0001 2713 3211), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej kopercie. Załącznikiem do oferty dot. dowodu wniesienia wadium będzie kserokopia gwarancji. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 5.1. upłynął termin związania ofertą; 5.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego. 5.3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6.2. który został wykluczony z postępowania; 6.3. którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 ppkt. 6.2. i 6.3., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wniosą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki wymagane od wykonawców: 1.1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa za?mówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z dnia 29.11.2007 r. poz. 1655 z późn. zm.) 1.1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.1.2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Inspektorzy wyznaczeni do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie branż: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - potwierdzeniem jest złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt. 1.1. - 1.7. 1.2. Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 nadzór inwestorski nad budową budynku, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto - potwierdzeniem jest złożenie dokumentu opisanego w rozdz. VI pkt. 1.6. 1.3. Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, który zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 nadzór inwestorski nad budową budynku, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto - potwierdzeniem jest złożenie dokumentu opisanego w rozdz. VI pkt. 1.6. 1.4. Posiadanie aktualnych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - potwierdzeniem jest złożenie dokumentu opisanego w rozdz. VI pkt. 1.7. 1.5. Wniesienie wymaganego wadium. 1.6. Przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni - potwierdzeniem jest złożenie oświadczenia opisanego w rozdz. VI pkt. 1.9. 1.7. Przyjęcie projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ - potwierdzeniem jest złożenie oświadczenia opisanego w rozdz. VI pkt. 1.10. 1.8. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - potwierdzeniem jest złożenie dokumentu opisanego w rozdz. VI pkt. 1. ppkt. 1.1. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERTY Kryterium oceny ofert z wagą: 1.1. Cena oferty: 100 %
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z dnia 29.11.2007 poz. 1655 z późn. zm.) - wypełniony Załącznik Nr 2 do SIWZ. 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z dnia 29.11.2007 poz. 1655 z późn. zm.) - wypełniony Załącznik Nr 3 do SIWZ. 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, inwestora, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. - wypełniony Załącznik Nr 8 do SIWZ. 1.7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia; uprawnienia, aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wypełniony Załącznik Nr 9 do SIWZ. 1.8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 1.8. Dowód wniesienia wadium. 1.9. Oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni - wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ. 1.10. Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ - wypełniony Załącznik Nr5 do SIWZ 1.11. Oświadczenie dotyczące powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia - wypełniony Załącznik Nr 6 do SIWZ (wypełnić część A lub B) 1.12. Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 2. Wszystkie kserokopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę podpisującą ofertę. 3. W przypadku złożenia kserokopii, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć oryginały tych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.lebork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach