Przetargi.pl
1. Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 6262537 , fax. 058 6262963
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69 69
  81-103 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 6262537, fax. 058 6262963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Dostawa owoców i warzyw w systemie zaopatrywania jesienno-zimowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa owoców i warzyw dla AMW na rok 2009/2010 Warzywa, owoce świeże gatunek I, klasa I.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP tj.: posiadaja uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy PZP). Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w punkcie VIII SIWZ terminie. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ odpowiednio dla całości przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego Wykonawcy. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami (załącznik nr 3) lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, stanowiące integralną część SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (załącznik nr 6); oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp (załącznik nr 1); wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3); Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. W przypadku Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt X SIWZ (załącznik nr 2) zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, Wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.gdynia.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach