Przetargi.pl
Remont drogi gminnej transportu rolnego Krasna Łąka-Nowe Minięta

Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich ogłasza przetarg

 • Adres: 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6404357 w. 20 , fax. 055 6404461
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich
  ul. Dzierzgońska 2 2
  82-433 Mikołajki Pomorskie, woj. pomorskie
  tel. 055 6404357 w. 20, fax. 055 6404461
  REGON: 00053451700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolajkipomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej transportu rolnego Krasna Łąka-Nowe Minięta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dogi gminnej transportu rolnego polegajacy na wyprofilowaniu poprzecznym i podłużnym drogi, wzmocnieniu nawierzchni, odprowadzeniu wód opadowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze specyfkacją istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach