Przetargi.pl
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/2009

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8228500 , fax. 0-59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  ul. Lęborska 13 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 059 8228500, fax. 0-59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego położonej w Szpitalu Pion Miastko. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz jego warunki określają załączniki: a) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 b) Wykaz pracowników podlegających przekazaniu wraz z uposażeniem - załącznik nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formy spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. 4. W zakresie przedmiotowym zamawiający szczególnie wymaga: 4.1. Wykonawca złoży do oferty technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny i przedstawi procedurę transportu bielizny czystej i brudnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem- załącznik nr 3. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności należy przedstawić: a) Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy załączyć do oferty umowę spółki. b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymogom postawionym przez zamawiającego do oferty należy dołączyć: a) Technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny, tj. - bielizny z oddziału noworodkowego/dziecięcego, - bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami, - bielizny zakaźnej, - odzieży roboczej, - bielizny pozostałej, potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych. b) Procedurę transportu bielizny czystej i brudnej. 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawcy winni spełnić następujące wymagania: a) każdy uczestnik umowy tworzącej konsorcjum (podmioty składające ofertę wspólną) składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale VI pkt. 2, a,b, pkt. 3 SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć wspólny dokument, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika ( lidera ) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy. Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d) wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e) składając oświadczenie o spełnianiu warunków jak również wypełniając inne dokumenty powołując się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy - należy wpisać dane dotyczące konsorcjum. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt.2a i 2b składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzczni użytkowej pomieszczeń pralni szpitalnej zamawiającego z wyposażeniem
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach