Przetargi.pl
Przyłączenie i świadczenie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Malborka i Gminy Miłoradz

Urząd Miasta Malborka ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, pl. Słowiański 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6473325 , fax. 055 6473324
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Malborka
  pl. Słowiański 5 5
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 055 6473325, fax. 055 6473324
  REGON: 00052356000013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyłączenie i świadczenie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Malborka i Gminy Miłoradz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu sieciowego oraz świadczenie usług stałego dostępu do Internetu w Gminie Miłoradz i Mieście Malborku Specyfikacja dostępu do Internetu. 1. Adresy 100 gospodarstw domowych (jeden komputer w jednym gospodarstwie) - wykaz w załączniku nr 4 2. Prędkość: a. Download - minimum 1 Mb/s b. Upload - minimum 256 kb/s 3. Dodatkowe warunki a. Stały dostęp 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu b. Brak limitów pobierania i wysyłania c. Czas usunięcia usterki- do 48 godzin od zgłoszenia administratorowi sieci. d. Instalacja w miejscu docelowym i uruchomienie połączenia do dnia 30 października 2009 r. 4. Bezpłatne przejście na szybsze poziomy transmisji danych w ramach ustalonych opłat abonamentowych w czasie trwania umowy 5. Regulamin świadczenia usługi - projekt do konsultacji z Urzędem Miasta Malborka 6. Wzór umowy dla abonenta - projekt do konsultacji z Urzędem Miasta Malborka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723180007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie:trzy tysiące)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, określonych w podrozdziale I niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty a) dokument potwierdzający wniesienie wadium; b) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; c) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3. Wpis do rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonawcy zagraniczni Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1 niniejszego podrozdziału składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich żądać może zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składanie ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn.zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malbork.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach