Przetargi.pl
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/2009

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8228500 , fax. 0-59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2009-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  ul. Lęborska 13 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 059 8228500, fax. 0-59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. polegających na praniu, prasowaniu, maglowaniu i naprawie nadających się jeszcze do użytkowania: bielizny pościelowej, pieluch, odzieży ochronnej personelu, firan, zasłon, ręczników, obrusów itp. wraz z ich segregowaniem i dostarczaniem do Zamawiającego w Bytowie i Miastku, zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolno - sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego warunki określa załączniki nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej dwie usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej, każda o wartości, co najmniej 100 000, 00 zł brutto. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że wykonali łącznie wymaganą ilość usług, każda, co najmniej o wskazanej wyżej wartości. Sumowaniu nie mogą podlegać usługi o wartości mniejszej od wymaganej przez zamawiającego. W przypadku świadczeń ciągłych mogą to być również usługi aktualnie wykonywane, o co najmniej wymaganej wyżej wartości. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg. formy spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. 4. W zakresie przedmiotowym zamawiający szczególnie wymaga: 4.1. Usługi pralnicze dla jednostek służby zdrowia mają odbywać się w pralniach spełniające wymogi, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia pralni szpitalnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 z 2006r., poz. 1568 z późn. zm.). 4.2. Wykonawca złoży do oferty technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny i przedstawi procedurę transportu bielizny czystej i brudnej. 5. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentu wg. formuły spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem- załącznik nr 2 i formularz cenowy zgodnie z wzorem - załącznik nr 1. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności należy przedstawić: a) Aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert; W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną należy załączyć do oferty umowę spółki. b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówieni Zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania usług, których wartość przekraczała bądź była równowartością 100 000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wymienionego wyżej wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymogom postawionym przez zamawiającego do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 z 2006r., poz. 1568 z póź. zm.), - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. b) Technologie prania dla poszczególnych rodzajów bielizny, tj. - bielizny z oddziału noworodkowego/dziecięcego, - bielizny zabrudzonej wydalinami i wydzielinami, - odzieży roboczej personelu medycznego, - bielizny pozostałej, potencjalnie skażonej z uwzględnieniem czasu poszczególnych etapów technologicznych. c) Procedurę transportu bielizny czystej i brudnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach