Przetargi.pl
Usługi pralnicze Zp41/2012

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8228500 , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2012-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  ul. Lęborska 13 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 8228500, fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze Zp41/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. polegających na praniu, prasowaniu, maglowaniu i naprawie nadających się jeszcze do użytkowania: bielizny pościelowej, pieluch, odzieży ochronnej personelu, firan, zasłon, ręczników, obrusów itp. wraz z ich segregowaniem i dostarczaniem do Zamawiającego w Bytowie i Miastku, zgodnie z zaleceniami instytucji kontrolno - sanitarnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego warunki określa załączniki nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.bytow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach